Motie BB over evaluatie afvalbeleid aangenomen (16-12-2020)

Home 9 Nieuws 9 Motie BB over evaluatie afvalbeleid aangenomen (16-12-2020)

 

 

In de gemeenteraad van 16 december  is de volgende motie door  BurgerBelangen ingediend. De motie werd met 21 stemmen vóór aangenomen. Han Daals en mede-indieners willen meer grip krijgen op het verwerken van afval en de kosten daarvan.

 

Motie: Evaluatie afvalbeleid gemeente Hengelo

 

De gemeenteraad van Hengelo, in vergadering bijeen op woensdag 16 december 2020

 

Constaterende dat:

 • de gemeente Hengelo sinds 1 juli 2020 wordt geconfronteerd met hoge afkeur van PMD-afval als gevolg van het toepassen van nieuwe verwerkingsrichtlijnen uit de overeenkomst tussen VPKT en afvalverwerker SUEZ;
 • hierdoor alleen al in 2020 een tekort op de afvalbegroting ontstaat van € 730.000,–;
 • dit tekort alleen kan worden opgevangen door tariefsverhogingen;
 • de vervuilingsgraad van PMD-afval in de gemeente Hengelo in 2020 gemiddeld 35%-40% bedraagt;
 • de vervuilingsgraad van PMD-afval bij de milieupleinen oploopt naar 70-80%;
 • niet alleen PMD-afval is vervuild, maar ook het GFT afval;
 • voorscheiding van het PMD-afval en GFT-afval het uitgangspunt is.

 

Overwegende dat:

 • het tekort op de afvalbegroting in 2021 opnieuw substantieel (ca. € 500.000) zal zijn als gevolg van de hoge vervuilingsgraad van het PMD afval;
 • hierdoor opnieuw verhogingen van de afvaltarieven dreigen;
 • de vervuilingsgraad van het PMD-afval en het GFT-afval verband houden met de gehanteerde inzamelsystemen (diftar en omgekeerd inzamelen);
 • nascheiding van PMD-afval steeds meer in beeld komt waarmee de opbrengsten uit het PMD-afval kunnen worden vergroot.

 

Draagt het college op:

 • het huidige afvalbeleid en in het bijzonder de PMD-afval problematiek in de gemeente Hengelo in samenspraak met de gemeenteraad in januari 2021 te evalueren met als doel zo snel als mogelijk het afvalbeleid bij te sturen waarmee verder oplopende tekorten bij het PMD-afval kunnen worden voorkomen.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

BurgerBelangen Hengelo      VVD                            PVV                             ProHengelo

 

Han Daals                               Sander Janssen           Jeanet Nijhof              Edith van der Brugh

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners