Standpunten

Klimaat, natuur en milieu

Home 9 Standpunten 9 Klimaat, natuur en milieu

Klimaat, natuur en milieu raakt ons allemaal

We beseffen steeds meer dat we ons moeten aanpassen aan de klimaatverandering. De gemeente heeft de afgelopen jaren laten zien waar bij ongewijzigd beleid schade ontstaat aan gebouwen en openbare ruimte door hevige regenbuien, extreme hitte en langdurige droogte. Met grote schade voor de bebouwde omgeving maar ook voor mens en dier tot gevolg. We zullen de komende jaren maatregelen moeten treffen om tot een klimaatrobuuste en klimaatneutrale leefomgeving te komen, waardoor de ruimtelijke ontwikkeling prioriteit moet krijgen.

Klimaatverandering dwingt tot gerichte keuzes

Wij hebben op basis van de huidige inzichten de volgende standpunten:

 • Het is een eerste vereiste om bewoners bij de keuze van hun energievoorziening te betrekken.
 • Geen windmolens in Hengelo, Beckum en Oele, maar alleen geclusterd in gebieden met veel wind die geen overlast veroorzaken voor omwonenden.
 • Maximale plaatsing van zonnepanelen op daken van bedrijven en overheidsgebouwen en boven de grote parkeerplaatsen van industrieterreinen.
 • Maximale plaatsing van zonnepanelen op woonhuizen d.m.v. een extra subsidieregeling.
 • Geen zonneparken die het karakteristieke landschap van Twente aantasten.
 • Verwarming via warmtenet of warmtepompen moet betaalbaar zijn.
Betrek de inwoners bij de energietransitie
Het meest belangrijke in de energietransitie is het vanaf het begin betrekken van bewoners in Hengelo in de plannen en uitvoering van de energietransitie.
Door tijdig te informeren over betaalbare alternatieven blijven de inwoners betrokken bij de energie transitie en kunnen we samen met de inwoners stappen maken. BurgerBelangen is niet voor dwang of boetes voor inwoners.
Geen windmolens in Hengelo maar alleen in gebieden met veel wind buiten Hengelo
Ondanks het feit dat windenergie van hoge windmolens veel efficiënter is dan zonnepanelen, zijn wij tegen de plaatsing van windmolens in Hengelo. Een windmolen van ruim 200 meter hoog geeft aanzienlijke horizonvervuiling wat absoluut ongewenst is in het Twentse landschap. Verder is het nog geheel onduidelijk wat voor invloed hoge windmolens hebben op de gezondheid van inwoners. Dit zal eerst uitgezocht moeten worden.
Daarnaast geldt een wettelijke beperking van windmolenhoogte in Noord-, Oost- en Zuid-Hengelo door de radar van vliegveld Twente. Verder heeft Thales zijn radar-testgebied in zuidelijke en westelijke richting waardoor hier geen windmolens (ook geen kleine) geplaatst kunnen worden.
Windmolens kunnen alleen rendabel zijn als ze in clusters en in gebieden met veel wind staan. In Hengelo is dat niet mogelijk omdat het grondgebied van Hengelo te klein is en Hengelo zich in een windluw gebied van Nederland bevindt.
Zonnepanelen op alle daken en op overkapping van parkeerplaatsen
Zonnepanelen kunnen maximaal geplaatst worden op woningen en gebouwen. De realisatie kan fiscaal of via subsidie gestimuleerd worden. Dat geldt ook voor versterking van daken van bedrijfspanden om zonnepanelen mogelijk te maken.
Alle (semi-)overheidsgebouwen moeten het goede voorbeeld geven en worden voorzien van zonnepanelen.
Parkeerplaatsen op bedrijventerreinen kunnen worden overdekt met zonnepanelen op palen. Samen met de provincie willen we hiervoor een subsidieprogramma opzetten. Hierbij is de koppeling met laadstations voor elektrische auto’s een goede combinatie.
Wij zijn tegen de aanleg van zonneparken in het buitengebied die ten koste gaan van landbouwgrond en het unieke Twentse landschap aantasten
Meer subsidies inzetten op verduurzaming
Wij willen onze inwoners helpen om hun woning te isoleren omdat dit de meest effectieve energiebesparing oplevert en een direct positief effect heeft op de energierekening. Naast voorlichting en advies is ook de financiering van belang. Duurzaamheidsleningen of subsidies vanuit de provincie of de gemeente kunnen het verschil maken.
De omschakeling naar een duurzame warmteopwekking moet stapsgewijs plaatsvinden. Het verminderen van het aardgasgebruik kan met de huidige technieken het beste plaatsvinden via een hybride warmtepomp, gekoppeld aan de huidige cv-ketel.
Laadpalen bij woningen in alle wijken, zowel bij nieuwbouw als bestaande bouw
De gemeente moet het gebruik van schone elektrische voertuigen aanmoedigen en moet daarvoor zoveel mogelijk laadmogelijkheden maken in de openbare ruimte, zowel voor de e-auto, de e-fiets en de e-scooter.
Inwoners moeten ook makkelijk zelf een laadpaal kunnen krijgen bij hun woning. Wij willen daarom  dat bij aanpassingen in de infrastructuur (werkzaamheden straat/riolering) ook de aanleg van laadpalen wordt meegenomen

Er is nooit te veel natuur

Het is een feit dat het klimaat en waterhuishouding in de stad erg positief worden beïnvloed door groene infrastructuur. Daar waar we groen in de openbare ruimte kunnen versterken zullen we dit ook moeten doen.

Groencompensatie als minimale eis bij uitbreiding stenen
Het groen willen we zoveel mogelijk de vrijheid geven in de openbare ruimte, maar we begrijpen dat groen af en toe moet wijken voor economische ontwikkelingen of verkeersveiligheid. Hiervoor moet er wel (elders) in Hengelo groencompensatie plaatsvinden. De nieuwe bomen of planten zijn voor een deel mogelijk fruit- en vruchtdragend. Hengeloërs kunnen deze vrijblijvend plukken. Hiermee wordt een goede biodiversiteit bereikt. Goed voor mens, natuur, insecten en dieren. Daarnaast moet de gemeente streven naar ecologisch geïntegreerd bos- en bodembeheer. Meer groen is een aanpak die onze omgeving aantrekkelijk maakt voor zowel mensen als planten en dieren.
Het aantal bomen is, ondanks beloftes, de laatste jaren niet toegenomen. We willen zoals landelijk en provinciaal is afgesproken naar de situatie toe dat er voor elke inwoner één boom staat. Dit houdt in dat het aantal bomen in Hengelo moet worden verdubbeld.
Maak budget vrij voor groene schoolpleinen
We vinden dat schoolpleinen aantrekkelijk, duurzaam en groen moeten zijn. De gemeente stimuleert dit door hier aandacht aan te geven tijdens het ontwerpen van scholen en door budget vrij te maken om speelterreinen en pleinen op te knappen en vooral te vergroenen.
Klimaatbestendigheid in de stad
Door klimaatverandering is er in Nederland meer kans op extreem weer. Hevige regen, droogte, hitte en storm. Dit is ook op bedrijventerreinen merkbaar. Denk aan schade door regenwater, onbegaanbare wegen, verhitte parkeerplaatsen of machines die oververhit raken. Dit zal o.a. samen met het waterschap Vechtstromen moeten worden aangepakt. Daarbij moeten bewoners, bouwbedrijven en onze wooncorporatie ook hun steentje bijdragen. Samen met de gemeente en waterschap moeten stimuleringsacties in de samenleving worden opgezet om te zorgen dat wij de juiste maatregelen kunnen nemen ter bestrijding van de gevolgen van de klimaatverandering.
Net als in woonwijken zijn aanpassingen aan bedrijven en bedrijventerreinen noodzakelijk om schade door hitte-of wateroverlast te verminderen. Goede oplossingen zorgen voor het verlagen van te hoge temperaturen voor mensen, machines en producten. Zo kan de productie ook bij hitte doorgaan. Ook het gebruik van lichte kleuren bij daken, gebouwen en verhardingen, groene daken, het toepassen van slimme hoogteverschillen en het opvangen van water dragen bij aan de klimaatbestendigheid.
Behoud van het karakteristieke Twentse landschap voor meer biodiversiteit
Het Twentse landschap is een coulisselandschap waar de Twentenaar met recht trots op is. Een landschapstype dat bekend staat om zijn diverse biotopen waarin een grote verscheidenheid aan dieren en planten voorkomen. Wij zijn voor het behoud van dit karakteristieke Twentse landschap rondom Hengelo, Oele en Beckum

Dierenwelzijn is niet vrijblijvend

Veel inwoners van onze gemeente hebben huisdieren waar zij heel veel plezier aan beleven. Helaas komt het toch voor dat huisdieren verwaarloosd raken. Ook landbouwhuisdieren komen regelmatig in het nieuws vanwege verwaarlozing. Wij willen dat al deze dieren worden beschermd.
Er is steeds meer bewustzijn voor dierenwelzijn en daarom is het van belang dat dierenwelzijn ook wordt opgenomen in het gemeentebeleid. Boven op de wettelijke zorgplicht voor dierenwelzijn kan Hengelo extra stappen nemen naar een diervriendelijke gemeente.

Dierenambulance en dierenasiel financieel ondersteunen
In de gemeente kennen wij de Stichting Dierenopvang Hengelo en de Dierenambulance Zorgteam Twente. Zij doen goed werk. Dieren worden er liefdevol opgevangen en verzorgd en zo hoort het ook. Wij vinden het goed functioneren van het asiel belangrijk en daarom mag er niet bezuinigd worden op het dierenasiel. De dierenambulance vervult een belangrijke rol bij het helpen van dieren in nood, zoals het vangen, opruimen en transporteren van gewonde, zieke en dode dieren.
Om te voorkomen dat dieren onnodig in de opvang terechtkomen stimuleert de gemeente het chippen van katten en honden door bijvoorbeeld chipacties te organiseren. Katten die veel buiten lopen dienen zoveel mogelijk gesteriliseerd te worden.
Hondenbelasting kan worden afgeschaft
Meer dan 160 gemeenten in Nederland hebben de hondenbelasting inmiddels al afgeschaft.
Het is een oude achterhaalde en vooral oneerlijke belasting en wij zijn dan ook voor afschaffing van de hondenbelasting.
Dieren die in het wild leven
De gemeente geeft uitvoering aan haar wettelijke zorgplicht door respectvol om te gaan met dieren in het wild in de openbare ruimte. Werkzaamheden die dieren kunnen verstoren, zoals het kappen van bomen of het uitbaggeren van sloten, vinden niet plaats in het voorjaar en in het broedseizoen.

Afvalverwerking raakt iedereen

Bij afvalverwerking gaan we voor hergebruik van grondstoffen
Inwoners vinden het vooraf scheiden van plastic afval lastig. Hierdoor gaan veel kostbare grondstoffen verloren. Nascheiden is in de praktijk de meer duurzame oplossing waarbij zoveel mogelijk grondstoffen hergebruikt kunnen worden. Wij kiezen voor deze duurzame oplossing als deze voor onze inwoners betaalbaar blijft.
Zwerfvuil geeft nog steeds veel overlast
Tegengaan van zwerfvuil is en blijft voor ons een topprioriteit. Het is duidelijk dat dit vooral wordt veroorzaakt door de weerstand tegen ‘omgekeerd inzamelen’ en de hoge afvaltarieven.
De boel laten opruimen door Gildebor en de rekening bij alle inwoners leggen is niet onze oplossing. Maatregelen die kunnen helpen om het dumpen van zwerfafval tegen te gaan zijn:
 • Weggehaalde prullenbakken weer terug in het straatbeeld brengen.
 • Schoon hout en ander gescheiden afval dat geld oplevert moet gratis kunnen worden ingeleverd op het Milieupark aan de Wegtersweg.
 • Voor schoon puin moet een veel milder tarief komen.
 • Gratis 150 kilo grof afval per huishouden per jaar naar de Wegtersweg.
 • Organiseer twee tot drie keer per jaar een ophaalronde voor grofvuil.
 • Plaats bladkorven in de herfst op alle plekken met veel bomen.