Standpunten

Wonen

Home 9 Standpunten 9 Wonen

Wonen in Hengelo aantrekkelijk voor iedereen

Hengelo is een aantrekkelijke woonstad en dat moet zo blijven. Kwalitatief goede en duurzame woningen moeten voor elke portemonnee beschikbaar zijn. Jongeren en startende gezinnen vinden nu geen huisvesting en trekken weg uit Hengelo of zijn aangewezen op dure huur in de vrije sector. Daarom is doorstroming en hergebruik van leegstaande panden nodig zodat geschikte woonruimte beschikbaar komt voor de verschillende doelgroepen.

Goede huisvesting vereist een krachtige aanpak van alle spelers

De gemeentelijke woonagenda is in april 2021 vastgesteld en vormt een goede basis voor de komende jaren. Wij vinden dat de samenwerking die in de woonagenda genoemd is tussen gemeente, zorg- en welzijn aanbieders en marktpartijen de woningmarkt uit het slop moet halen.

Behoefte en aanbod woningen goed op elkaar afstemmen
BurgerBelangen wil minder scheefgroei in het woningaanbod. De gemeente moet streven naar een gemengd woningaanbod. Dat betekent dat elke wijk zowel betaalbare-, als middenklasse-, als dure woningen moet omvatten. Zowel huur als koop, dus voor iedere portemonnee een passende woning.
In de plannen m.b.t. woningbouw moet daarom aandacht zijn voor een divers aanbod zoals:
– woningbouw voor mensen met een beperking;
– ruimte voor woongroepen aangepast op leeftijd en behoeften;
– woonwagens;
– tiny houses;
– containerwoningen voor studenten;
– huizen voor jongeren en ouderen met gedeelde faciliteiten.

Het delen van gezamenlijke ruimte scheelt niet alleen in de woonlasten, het kan vereenzaming verminderen voor ouderen maar ook voor jongeren. Wij vinden dat Welbions hierin een actieve rol moet spelen.

Ouderenhuisvesting in teken van samen gezond ouder worden
De ouderenhuisvesting zal door de vergrijzing in de komende jaren fors in omvang toe moeten nemen. Een deel van de ouderen wil naar betaalbare kleinere (huur) woningen en dat is ook goed voor de doorstroming. Ook het levensloopbestendig maken van de huidige woning is een wens van steeds meer ouderen.
Voor ouderen met een migratieachtergrond houden wij rekening met hun behoeftes en levensstijl. Samen met welzijnsorganisaties met kijk op de migrantengemeenschap willen wij woonvoorzieningen realiseren die recht doen aan de levensstijl. Daarmee wordt het gezond ouder worden bevorderd.
Leegstaande kantoorpanden makkelijker omvormen naar woningen
Lang leegstaande kantoor- en bedrijfspanden moeten omgevormd worden naar huurwoningen, zeker als het gaat om bovenverdiepingen. De gemeente doet dit nu al met leegstaande winkelpanden. Dit ombouwen moet makkelijker worden gemaakt, waarbij de gemeente een actieve rol moet gaan spelen.
Wij willen een leegstandsverordening waarmee we langdurige leegstand kunnen aanpakken. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft hier een modelverordening voor ontwikkeld die de gemeente kan inzetten.
Procedures bouwvergunningen moeten sneller
Het versnellen van nieuwbouw wordt vooral bemoeilijkt door de lange vergunningenprocedures. Procedures duren vaak meerdere jaren. De gemeente moet geprikkeld worden dat proces te versnellen. Wij vinden dat als binnen drie jaar geen vergunning wordt verleend de aanvrager vrij is om zijn ingediende plan door te voeren.
Zelfbewoningsplicht invoeren om huisjesmelkers te weren
Op dit moment kun je de krant niet openslaan of je leest artikelen over beleggers uit binnen- en buitenland die woningen opkopen en deze vervolgens verhuren. BurgerBelangen vindt dat iemand die in de gemeente Hengelo een woning koopt, hij er ook zelf in moet gaan wonen. Hengelose woningen zijn niet bedoeld als investering met een dure huur als gevolg. De gemeente moet daarom een zelfbewoningsplicht invoeren.
Regulering huisvesting arbeidsmigranten noodzakelijk
Voor de huisvesting van arbeidsmigranten moet een meerjarenplan worden opgesteld met voldoende leefruimte voor de arbeidsmigranten en maatregelen ter voorkoming van overlast. We willen voorkomen dat grotere groepen migranten bij elkaar komen te wonen en we streven naar meer diverse wijken. Dus duidelijkheid bieden in waar, wanneer en hoe arbeidsmigranten worden gehuisvest. En randvoorwaarden stellen om overlast te voorkomen en waarop gehandhaafd kan worden.
Noodopvang voor vluchtelingen moet ook in Hengelo mogelijk blijven
De gemeente Hengelo kan altijd een bijdrage leveren in het bieden van hulp aan vluchtelingen. Dus moeten we zorgen voor opvanglocaties waar mensen in nood (tijdelijk) kunnen worden gehuisvest. Er zijn grenzen aan deze hulp die Hengelo kan bieden, maar die kunnen we samen vaststellen en bewaken

Meer aandacht voor onze wijken

De afgelopen jaren heeft de binnenstad heel veel aandacht gehad en terecht. Dit loopt nu goed en het is tijd dat de gemeente haar aandacht de komende jaren weer op de wijken gaat richten. Daarbij vindt BurgerBelangen het belangrijk dat iedere wijk haar eigen identiteit behoudt. Niet elke wijk is gelijk maar wel zijn alle wijken even belangrijk.
BurgerBelangen vraagt bewoners en wijkorganisaties regelmatig wat zij van hun wijk vinden. Zij kennen de buurt/hun wijk immers als beste. Over het algemeen zijn inwoners tevreden over hun wijk, waarbij iedere wijk zijn eigen aandachtspunten heeft.
Toch zijn er punten die in alle wijken veel terugkomen en Hengelo-breed aandacht nodig hebben. Zo zijn er veel klachten over het slechte onderhoud van groenvoorzieningen, vervuiling en afvaldumping. Er zijn verkeersonveilige situaties. Er zijn weinig tot geen speelvoorzieningen en dan vaak slecht onderhouden. In veel wijken ervaren bewoners wateroverlast bij hevige regenbuien. Ook is het onderlinge contact met buurtbewoners de laatste jaren afgenomen. Het noaberschap waar Twente altijd om bekend staat is een stuk minder geworden

Wijkcentra weer spin in het web in alle wijken
Reuring in de wijk verhoogt de aantrekkelijkheid van de wijk en de verbinding in de buurten. Onze wijken hebben een wijkcentrum, maar daar zijn te weinig activiteiten gericht op de eigen wijk. Wijkcentra moeten meer op de eigen wijkgerichte activiteiten ontwikkelen in samenwerking met wijkraden en buurtverenigingen voor jongeren en ouderen. We zien de steeds groter wordende groep ouderen waarvoor wij in alle wijken, dus dichtbij huis, een plek voor ontmoeting en activiteiten willen realiseren. Dit voorkomt vereenzaming en als bijkomend voordeel zal er mogelijk ook minder behoefte aan zorg zijn.
Wijkschouw geeft inzicht in wat er speelt
Wij willen dat er elke twee jaar een wijkschouw wordt uitgevoerd in de wijken. Deze schouw moet samen met de wijk, de politie, Welbions, Wijkracht en de gemeente plaatsvinden. Een wijkschouw maakt zichtbaar welke problemen er spelen maar ook welke wensen en mogelijke oplossingen er zijn. Vervolgens wordt er een wijkplan gemaakt met de belangrijkste zaken om aan te pakken. Urgente problemen moeten altijd met voorrang worden opgepakt.
Voorbeelden die in een wijkschouw en wijkplan naar voren kunnen komen zijn: mogelijkheden voor woningbouw, wensen op het gebied van wijk- of buurthuizen, reconstructie van de openbare ruimte, een speeltuin of skatepark en bewegingstuinen. BurgerBelangen wil dat de gemeente niet meer zelf bedenkt wat er qua inrichting in de wijk wordt geplaatst, maar dit altijd samen doet met de bewoners.
Om de betrokkenheid van de inwoners van de betreffende wijk te waarborgen willen we dat er vaste wijk- of dorpsregisseurs komen die de verbinding vormen tussen de inwoners, wijkraden en gemeentelijke organisatie.
Wijkbudget is meer dan alleen een buurtbon
Op dit moment is er voor de wijken een beperkt budget beschikbaar via de zogenaamde buurtbonnen. Wij willen structureel een groter budget beschikbaar stellen voor initiatieven vanuit de wijk. Voor iedere wijk moet er een wijkbudget komen dat is afgestemd op de wijkschouw en het wijkplan. Dit budget maakt het mogelijk om initiatieven van bewoners te realiseren in hun eigen leefomgeving. Hiermee kunnen ze hun eigen buurt, wijk of dorp verbeteren, verfraaien, veiliger en leefbaarder maken.
Vanuit het wijkbudget kan subsidie worden verleend aan bewonersorganisaties of -groeperingen die een buurt, wijk of dorp vertegenwoordigen.

Onze binnenstad mag gezien worden

Er wordt momenteel veel geld in de binnenstad geïnvesteerd. Het eerste resultaat hiervan kunnen we zien rondom het stadhuis en de aanpassingen van de Enschedesestraat. Meer plannen, waaronder het vrijmaken van de Lambertusbasiliek, het marktplein en de straten eromheen, staan op stapel.
We kunnen echter pas spreken over een aantrekkelijke binnenstad als ook de leegstand wordt aangepakt en meer woon-werkfuncties worden gecreëerd. Zaken als goede sfeerverlichting en een ruimhartig terrassenbeleid zorgen ervoor dat het goed toeven is in de binnenstad, zowel voor de bezoeker als voor de bewoner van de binnenstad.
Voor de bezoeker van de binnenstad is “shop en go” een succesvol initiatief gebleken. Daarom willen wij verruiming van de tijdsduur en het aantal gratis parkeerplaatsen door de gehele binnenstad.

Leegstand winkelpanden ombuigen naar woon- en werkfuncties
We zien in de binnenstad nog veel leegstaande winkelpanden. Dit is niet wat we met de binnenstad voor ogen hebben. We willen dat er weer functies worden toegevoegd die in de decennia hiervoor geleidelijk uit de binnenstad zijn vertrokken: wonen, werken en diverse ambachten.
Om dit mogelijk te maken kan de invoering van een leegstandsverordening helpen. We vinden het geen probleem dat door de aanpak van de leegstand het winkelgebied kleiner gaat worden.
Grote winkelketens vinden Hengelo vaak niet interessant genoeg, die gaan naar steden van meer dan 100.000 inwoners. Dit biedt echter wel kansen om als binnenstad je aantrekkelijkheid te vergroten voor kleinere unieke winkels en starters.
Investeren in de stad doen we samen en we kiezen voor duurzame sfeerverbetering
Wij zijn van mening dat ondernemers en vastgoedeigenaren bereid moeten zijn mee te investeren in de stad. Plannen die we als gemeente maken moeten we dan ook toetsen aan de bereidheid van deze partners om ook hun deel te doen voor de stad: wij de straat, zij de panden.
Daar kan de gemeente meer dan nu ondersteuning in bieden. Denk bijvoorbeeld aan het gevelfonds. We zien in veel andere steden dat juist de kleine accenten de sfeer bepalen. Daarom omarmen we nadrukkelijk de kleinschalige initiatieven van de ondernemers. Denk hierbij aan het versterken van het eigen karakter van een straat in samenwerking met gemeente, ondernemers en pandeigenaren. We noemen de Drienerstraat als voorbeeld.
Hengelo heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in het op duurzame wijze aanlichten van panden in de binnenstad. Dit willen we graag uitbreiden. Wij zien ook mogelijkheden om sfeerverbeteringen in de binnenstad te brengen zoals slimme verlichting, meer zitplekken, meer groen, meer kunst en meer water.
Terrassenbeleid dat past bij Hengelo als horecastad
Hengelo staat bekend als een veilige en gezellige horecastad. Dit komt mede doordat het publiek de gezellige terrassen weet te vinden zowel in de zomer als in het voor- en najaar. De Hengelose ondernemers hebben investeringen gedaan om hun terras zo gezellig mogelijk te maken. Dat is ook in het belang van de stad. Hengelo heeft behoefte aan een aantrekkelijke binnenstad met goede terrasvoorzieningen. Het huidige terrassenbeleid is echter achterhaald en te beperkt. Wij pleiten voor het herzien van het terrassenbeleid waarbij meer ruimte is voor buitenterrassen, ook in (kern)winkelgebieden.

Beckum en Oele behouden eigen karakter

Beckum en Oele zijn zelfstandige dorpen binnen de gemeente. Het eigen karakter van deze beide dorpen moet maximaal behouden blijven. Dat betekent dat we de voorzieningen die daar zijn zullen blijven koesteren en waar nodig verbeteren. We willen de jongeren in Oele en Beckum perspectief blijven bieden. Wij zetten dus in op de uitvoering van het Dorpsplan waarbij uitbreiding met 100 woningen in Beckum absolute noodzaak is.