Standpunten

Werk en inkomen

Home 9 Standpunten 9 Werk, inkomen en economie

Werk & inkomen in de basis geregeld en de economie duurzaam versterken

Werk moet toegankelijk zijn voor alle inwoners van Hengelo. We moeten de mensen die al langer geen werk hebben en aangewezen zijn op een uitkering helpen om aan werk of vrijwilligerswerk te komen. Dit voorkomt veel problemen als sociale uitsluiting, eenzaamheid en schulden.
Schulden, het kan iedereen overkomen. Wij vinden het belangrijk dat wanneer inwoners er zelf niet uitkomen zij snel geholpen wordend

Werk en inkomen voorkomt sociale uitsluiting

Hulp bieden bij het vinden van (vrijwilligers)werk
Wij vinden het van belang dat mensen snel op weg geholpen worden naar werk. Zo nodig door het inschakelen van een arbeidscoach of jobcoach. Ook is het van belang om inwoners die al langer geen werk hebben en aangewezen zijn op een uitkering te helpen om aan werk of vrijwilligerswerk te komen. Dit voorkomt veel problemen als sociale uitsluiting, eenzaamheid en schulden.
De dienstverlening door de gemeente richt zich op het helpen van mensen naar werk. Daarbij gaan we uit van vertrouwen in de klanten in plaats van controleren op regeltjes. Dit alles onder het motto ‘controle is goed, vertrouwen is beter’. Een mooie ontwikkeling die wij van harte steunen en ook passend is in het licht van de landelijke ontwikkelingen rond de participatiewet.
Arbeidsparticipatie belangrijk voor een vitale arbeidsmarkt
BurgerBelangen vindt het belangrijk dat de gemeente samen met het bedrijfsleven plannen ontwikkelt om arbeidsparticipatie voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt mogelijk te maken.
Een vitale arbeidsmarkt is in onze ogen meer dan alleen het tellen van arbeidsplaatsen. Een vitale arbeidsmarkt wordt ook gecreëerd door de doorstroming van onderwijs naar het bedrijfsleven goed op orde te hebben en door ervoor te zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kunnen. Dit vergt een goed samenspel tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven, waarbij we elkaar duidelijk moeten maken welke behoeften er zijn en wat er geleverd kan worden.
Werk en scholing meer op elkaar afstemmen en met behoud van werkgelegenheid
De vraag naar technisch personeel op alle opleidingsniveaus overstijgt door de aangetrokken economie intussen het aanbod. Ook in de zorg is een flink tekort aan personeel. Het is daarom belangrijk om de jeugd opleidingen aan te bieden die aansluiten bij de vraag en dus echt uitzicht bieden op werk. Initiatieven hiertoe moeten dan ook gestimuleerd worden. Dit omvat ook het aanbod van stageplaatsen bij bedrijven of organisaties in Twente. Daarom moeten we in Hengelo en Twente alles op alles blijven zetten om de juiste bedrijven hier te krijgen en/of te behouden.
Wij benadrukken het belang voor de stad om bestaande bedrijven die de werkgelegenheid leveren te behouden. Om deze bedrijven te ondersteunen vindt BurgerBelangen het een goede zaak dat de gemeentelijke accountmanager deze bedrijven proactief benadert. Dit moet een accountmanager zijn die ook een link kan leggen naar de werkzoekenden die bij de gemeente in het uitkeringsbestand zitten.

Een sterke en duurzame economie regionaal regelen

De Agenda voor Twente biedt kansen
Wij vinden het van groot belang dat Hengelo een krachtige bijdrage levert aan de Agenda voor Twente (zie ook: www.agendavoortwente.nl). Het gaat om investeringen in Twente als regio en om daarmee de Twentse economie te verstevigen. Er is gekozen voor de volgende vier actielijnen die bijdragen aan de toekomst van Twente en waar overheid, onderwijs, en ondernemers samenwerken:
  • techniek
  • arbeidsmarkt en talent
  • bereikbaarheid en vestigingsklimaat
  • circulaire economie & duurzaamheid
Midden- en kleinbedrijf (MKB) maximaal ondersteunen
Er komen steeds meer kleine ondernemingen in Nederland en daarmee ook in Hengelo. Dit zijn bedrijven die we moeten koesteren omdat deze ondernemers soms snel groeien en zo arbeidsplaatsen creëren.
Wij willen nieuwe ondernemers zoveel mogelijk faciliteren: vraag en aanbod van leegstaande winkelpanden, pop-up stores of een proeftuin voor creatieve en ambachtelijke ondernemers in een leeg pand. Wij zijn van mening dat Hengelo startende ondernemers moet ondersteunen en onderzoeken of tijdelijke vrijstelling van gemeentelijke lasten en heffingen geheel of gedeeltelijk mogelijk is.
Port of Twente belangrijke vervoersader en vestigingsfactor
Port of Twente verbindt vervoerders en bedrijven met de meest dynamische mainport van Oost-Nederland: de binnenhavens van Lochem, Hof van Twente, Hengelo, Almelo en Enschede. Een goede bereikbaarheid over water in Oost-Nederland biedt kansen om duurzaam en op nationaal en internationaal niveau economische activiteiten te ontplooien en te versterken. www.portoftwente.com

Het aanbod van goed opgeleide medewerkers is ook voor deze bedrijven een vestigingsfactor van betekenis. Die kans willen we optimaal benutten.

Toerisme naar een hoger peil
Twente is een toeristische trekpleister van betekenis en Hengelo profiteert daar nu onterecht te weinig van. Hengelo moet meer investeren in het aantrekken van toeristen die Twente bezoeken. Met dagrecreatie in de stad, zoals shoppen, musea en vertier met kleine en grotere evenementen.
Er moet altijd wat te beleven zijn in Hengelo. Maar ook moet Hengelo zich beter profileren als ideale uitvalsbasis voor uitjes in Twente. Wij zijn per slot van rekening het centrum van Twente. Koningsdag en de intocht van Sinterklaas zijn twee landelijke topevenementen die in Hengelo groots gevierd worden en daarom onze volle steun hebben.

Niet snijden in het openbaar vervoer

Hengelo is eigenlijk te klein voor een fijnmazig bus-netwerk in de gehele stad. Van belang is om in ieder geval de huidige bereikbaarheid te waarborgen. Hengelo is een knooppunt voor personen- en goederenvervoer. Dit is belangrijk voor de bereikbaarheid van de stad. Verder is het van belang dat er goed bereikbare taxistandplaatsen aanwezig zijn.