Standpunten

Sport, cultuur en recreatie

Home 9 Standpunten 9 Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie geven vitaliteit

Een breed aanbod van sport voor alle inwoners is belangrijk: of je nu een handicap hebt, een individuele sport fijn vindt of juist in een groep wil sporten. Hengelo heeft onverwachte en mooie opties om te recreëren en te genieten van de natuur. Dit moet uitgebouwd en gekoesterd worden in onze stad. In Hengelo hebben we de laatste jaren toch de nodige steken laten vallen als het om cultuur gaat. Wij hebben ons best gedaan om de achteruitgang in cultuur aan de kaak te stellen, met wisselend succes. BurgerBelangen blijft zich hier hard voor maken in onze stad

Sport zorgt voor vitaliteit

Sport en bewegen is voor velen een heel plezierige tijdsbesteding.
BurgerBelangen vindt dat de jeugd (immers: jong geleerd…) moet ‘leren bewegen’, en dus de mogelijkheid moet hebben om op een betaalbare manier deel te nemen aan sportieve activiteiten. Ook ouderen verdienen specifiek aandacht omdat goed blijven bewegen belangrijk bijdraagt aan een langer gezond leven.
In het belang van een vitale samenleving moet de gemeente dus zorgen voor toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede sportvoorzieningen.
Uiteraard dient de gemeente ook ruimte te bieden voor meer bijzondere vormen van sport en voor topsport. Onder het motto ‘succes moet gevierd worden’ denken wij aan een jaarlijkse ‘kampioenenavond’ waar alle sportkampioenen van Hengelo gehuldigd worden.

Bewegen begint bij kinderen met buitenspelen en goede speelvoorzieningen
BurgerBelangen wil meer openbare en veilige speelvoorzieningen voor kinderen. Kinderen zitten nu veel te veel binnen. Bij elk nieuwbouwplan dient een openbare speelvoorziening te komen.
Jongeren vinden het prettig elkaar te ontmoeten in de wijk. Openbare sportveldjes (voetbal en basketbal) kunnen daarin helpen. Het daagt verder uit tot bewegen.
Openbare fitnesstoestellen kunnen ons straatbeeld positief beïnvloeden
Steeds meer mensen vinden sporten in de openbare ruimte en liefst in de eigen wijk plezierig. Het is laagdrempelig en bevordert de verbinding in de buurt. Wij pleiten voor meer openbare fitnesstoestellen in de wijken.
Ondersteuning van Hengelose sportverenigingen maakt sporten toegankelijk voor iedereen
Sporten moet betaalbaar en toegankelijk blijven voor iedereen. Veel sportverenigingen hebben echter last van stijgende kosten. Het wordt ook steeds lastiger om vrijwilligers en bestuurders te vinden, waardoor verenigingen noodgedwongen contributies moeten verhogen. Hengelose sportverenigingen moeten daarom bij de gemeente een beroep kunnen doen op financiële en organisatorische ondersteuning. De gemeente moet hiervoor een ondersteuningsfonds oprichten. We vinden het belangrijk hierbij rekening te houden met de inwoners met een beperking zodat ook zij volop aan sport kunnen deelnemen.

Kunst en cultuur verbindt en draagt bij aan leefbaarheid

Hengelo is aantrekkelijk voor creatieve mensen en BurgerBelangen wil dat dit zo blijft. Cultuur verbindt mensen met elkaar. Het is belangrijk dat Hengelo een afwisselend aanbod biedt op het gebied van kunsten, muziek en cultuureducatie. We willen daarom dat kunst zichtbaar en bereikbaar is voor een breed publiek. Kunst en cultuur moeten voor iedereen toegankelijk zijn.
Cultuureducatie op school is een belangrijk speerpunt om de jeugd al vroeg met kunst en cultuur in aanraking te brengen.
Het cultuuraanbod moet breed zijn zodat iedereen aan zijn of haar trekken kan komen, als deelnemer en als consument. Wij blijven daarom de amateurverenigingen van harte ondersteunen. Zij zijn een belangrijke drager voor de leefbaarheid in Hengelo. Het is zaak om de grote verscheidenheid te behouden en waar mogelijk te versterken.

Geef ruimte aan de beeldende kunst
In Hengelo wonen en werken veel beeldend kunstenaars. Door het subsidiëren van kleine culturele initiatieven geven wij lokale kunstenaars de mogelijkheid zich te presenteren aan een groter publiek. Een jaarlijkse gemeentelijke kunst- en cultuurprijs willen we in het leven roepen om talenten te waarderen en te stimuleren.
Kunst in de openbare ruimte biedt ook een belangrijke kans om met kunst in aanraking te komen. Niet alleen zorgen we voor goed onderhoud van ons kunstbezit. We streven ook naar de realisatie van nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte, in het bijzonder in onze binnenstad en in onze nieuwe wijken. In de binnenstad hebben we inmiddels een aantal mooie voorbeelden van Street Art. Het geeft letterlijk en figuurlijk meer kleur aan de stad. BurgerBelangen pleit ervoor meer Street Art in de binnenstad toe te passen.
Het ontbreekt in Hengelo aan een kunstcentrum waar kunstenaars en publiek met elkaar in contact komen. Na de betreurde sluiting van HeArtGallery is er nog steeds geen alternatief gevonden.
Wij willen een eigentijds kunstcentrum door en voor kunstenaars in de binnenstad als opvolger van HeArtGallery.
Stadsdichter en stadsjournaals willen we koesteren
De stadsdichter wordt voor twee jaar benoemd door het college van burgemeester en wethouders. De stadsdichter levert een bijdrage bij officiële bijeenkomsten van de gemeente. De vergoeding moet gezien het takenpakket verhoogd worden.
Al ruim 40 jaar worden stadsjournaals in Hengelo gemaakt van alle bijzondere activiteiten in de stad. Er zijn inmiddels 255 stadsjournaals geproduceerd waarvan 55 eigendom van de gemeente. De overige stadsjournaals dreigen verloren te gaan als er geen financiële ondersteuning komt.Wij willen dan ook geld vrijmaken om de overige stadsjournaals aan te kopen.
Cultureel erfgoed geeft glans aan onze identiteit
Het industrieel erfgoed in Hengelo laat het DNA zien waaruit Hengelo groot is geworden. Behoud van het industrieel erfgoed is dan ook belangrijk om een verbinding te maken tussen verleden, heden en toekomst. De erfgoedcommissie heeft hierin een zwaarwegende stem. Waar mogelijk moet het industrieel erfgoed behouden blijven en worden ingepast in toekomstige plannen.
Meer evenementen voor jongeren
In Hengelo wordt veel georganiseerd, maar te weinig voor jongeren. Wij willen dat Hengelo Promotie meer aandacht gaat besteden aan evenementen voor jongeren. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan muziekfestivals, maar ook aan een introductiefeest voor studenten aan het ROC van Twente.
De culturele kernvoorzieningen bundelen hun krachten
BurgerBelangen is van mening dat er meer samengewerkt moet worden door de kernvoorzieningen in Hengelo: Oyfo, schouwburg, Metropool en bibliotheek. De kernvoorzieningen bieden bovendien ondersteuning aan de amateurkunst.