Standpunten

Onderwijs

Home 9 Standpunten 9 Onderwijs

Onderwijs geeft perspectief

Onderwijs moet voor alle kinderen en jongeren in Hengelo toegankelijk zijn. Voor jonge kinderen vragen we aandacht voor voldoende bewegingsonderwijs en schoolzwemmen. Ook muziekles, cultuur en kunst mag volgens ons meer aandacht krijgen. Daarnaast is het belangrijk dat ook volwassenen zich kunnen scholen of omscholen daar waar het werkaanbod dit vraagt.

Goede aansluiting met bedrijfsleven, zorg en overheid

Wij willen dat de onze gemeente de Hengelose bedrijven en organisaties stimuleert een nauwere samenwerking met het ROC te zoeken. Bundeling van krachten en kennis kan zowel voor het ROC als voor de Hengelose samenleving een mooie impuls geven op gebied van techniek (Hengelo techniekstad), zorg, ouderen, veiligheid, infrastructuur, toerisme, horeca en nog meer gebieden.

Zorg voor voldoende stageplekken
Als gemeente hebben we contacten met bedrijven en organisaties binnen Hengelo vanuit economie en in relatie tot de participatiewet. In deze contacten zou het goed zijn ook de behoefte rondom stageplekken voor de ROC-scholieren onder de aandacht te brengen. Ten aanzien van de techniek voorziet één van de vier actielijnen van de Agenda voor Twente hierin: arbeidsmarkt en talent.
Meer aandacht voor toename personeelsbehoefte in de zorg
Op dit moment richt de Agenda voor Twente zich op logistiek en techniek. De personeels­behoefte in de zorg moet volgens BurgerBelangen meer aandacht krijgen in de Agenda.

Kwetsbare jongeren beschermen en weerbaar maken

Tegenwoordig kunnen jongeren veel op afbetaling kopen of makkelijk geld lenen. Ook zijn veel jongeren er gevoelig voor om snel geld te verdienen waardoor ze zich laten misbruiken voor fraude. Denk aan het openen van bankrekeningen, drugsrunner, etc.

Maak jongeren meer bewust van de schuldenproblematiek
Wij vinden het daarom van belang dat de gemeente het middelbaar onderwijs stimuleert hier aandacht aan te besteden. Dit moet gaan over het voorkomen van schulden en het verhelpen van al bestaande problematische schulden. Dit kan door gebruik te maken van de ervaringen van de Stichting Jongeren Perspectief Fonds. Een optie zou kunnen zijn om in afstemming met het ROC als schuldhulpverlener een spreekuur te houden binnen de muren van het ROC
Taalachterstand vereist extra aandacht
De Onderwijsinspectie constateert dat leerlingen minder goed presteren op de kernvakken taal en rekenen. Een groeiende groep jongeren komt zelfs laaggeletterd van school. Een zeer zorgelijke ontwikkeling, want hierdoor daalt de kans op werk of een vervolgopleiding.
Het is en blijft daarom nodig dat we meer aandacht geven aan kinderen/jongeren met taalachterstand.
Gezonde voeding op school stimuleren
De gemeente zorgt via het kindpakket ervoor dat er dagelijks op scholen van het primair onderwijs fruit is, daar waar dit niet geregeld is via EU-Schoolfruit. Wij vinden dat dit gecontinueerd moet worden. Er is helaas ook veel sprake van (stille) armoede en veel kinderen krijgen daardoor weinig tot geen gezonde voeding mee naar school. Wij willen dit samen met de scholen graag aanpakken en op scholen lunchpakketten beschikbaar stellen vanuit de minimamiddelen.