Standpunten

Veiligheid

Home 9 Standpunten 9 Veiligheid

Veiligheid is een kerntaak

Wij willen dat Hengelo een veilige stad is om in te wonen. Een stad waarin je jezelf kunt zijn. Elke inwoner van Hengelo is van belang, ongeacht religie, afkomst, kleur of geaardheid.

Een veilige leefomgeving maken we samen

Een veilige leefomgeving wil iedereen, maar hoe bereik je dat, of hoe houd je dat vast?
Dat begint met het serieus nemen van klachten van burgers die een gevoel van onveiligheid ervaren en door samen te zoeken naar oplossingen en daarop ook te handhaven. Het gezamenlijk nastreven van een veilige en schone leefomgeving in alle wijken en buurten is essentieel voor onze burgers. Dat vereist goede samenwerking met politie, BOA’s, wijkcoaches, jongerenwerkers, hulpverleners en de inwoners zelf.

Niet-zichtbare criminaliteit (ondermijning) mag niet onopgemerkt blijven
Nederland en daarmee ook Hengelo heeft te maken met dit probleem. Ondermijning is een verzamelnaam voor verschillende vormen van georganiseerde criminaliteit die vaak verborgen blijven, zoals: hennepteelt, drugshandel, geld witwassen, mensenhandel, bedreiging, intimidatie en vastgoedfraude. De criminele netwerken achter deze activiteiten maken gebruik van allerlei legale diensten en voorzieningen. Door deze vermenging tussen ‘onderwereld’ en ‘bovenwereld’ kunnen onschuldige mensen en bedrijven onbedoeld in aanraking komen met criminelen.
Ondermijning veroorzaakt een oneerlijke samenleving. Daarom wil BurgerBelangen actief beleid inzetten om ondermijning tegen te gaan. Inwoners moeten de mogelijkheid krijgen om anoniem vermoedens van ondermijning te melden. Wij vinden dat strenge controle en samenwerking van de gemeente met justitie en belastingdienst belangrijk is om dit probleem aan te pakken.
Drugsoverlast moeten we op meerdere fronten aanpakken
Drugsoverlast is een groot, maar niet altijd even zichtbaar probleem in Hengelo. De huidige aanpak van sluiting van drugspanden en illegale hennepkwekerijen moet voortgezet worden. Wij zijn van mening dat het gebruik van lachgas actief aangepakt moet worden en dat het in Hengelo verboden wordt. Dealers op straat, in de horeca, tijdens evenementen en op ontmoetingsplaatsen moeten hard aangepakt worden. In bepaalde risicogebieden moet vaker preventief worden gefouilleerd. Coffeeshops dienen streng te worden gecontroleerd op illegale verkoop van softdrugs aan minderjarigen.
Vroege signalering van onveiligheid draagt bij aan ons gevoel van veiligheid
Een belangrijke taak van de gemeente is dat zij de samenwerking stimuleert tussen politie, BOA’s en jongerenwerkers om zo overlast en onrust al in een vroeg stadium te ondervangen. Een hulpmiddel hierbij dat elders al met succes wordt ingezet zijn WhatsApp groepen of een buurtwacht-app.
BurgerBelangen vindt het belangrijk dat ook Hengelo de initiatieven van wijkpreventie en buurtnetwerken steunt en hierin de afstemming met politie coördineert.
Er moet worden geïnvesteerd in de professionalisering van de BOA’s die meerdere taken hebben. Naast dat ze handhavend optreden, zijn ze ook gastvrouw/gastheer voor onze inwoners en bezoekers. De BOA’s zijn de ogen en oren in de wijken. Zij spelen samen met de politie ook een belangrijke rol in het tegengaan van ondermijning in onze stad.
Wij zijn van mening dat de wijkagent weer zichtbaar moet worden in de wijk. De gemeente moet samen met de politie ervoor zorgen dat de wijkagenten hun rol in de wijk weer kunnen waarmaken.
Cameratoezicht voorkomt wanordelijk gedrag
BurgerBelangen is voorstander van uitbreiding van camera’s (tijdelijk of permanent) op openbare plekken als daar sprake is van overlast gevend gedrag. Het is wenselijk dat deze beelden live kunnen worden bekeken om direct de politie en handhaving te kunnen aansturen. Ook bedrijventerreinen moeten beter worden beveiligd met camera’s.
Verbod deur-aan-deur verkoop beschermt kwetsbare inwoners
Wij willen dat er een algemeen verbod komt van deur-aan-deur verkoop in de gemeente Hengelo.  Het is belangrijk voor ouderen en kwetsbare inwoners dat zij tegen opdringerige verkopers beschermd worden.
Uitzondering hierop zijn collectes voor goede doelen, sportverenigingen en scholen die altijd aangevraagd, vergund en gepubliceerd worden zodat inwoners weten dat de collecte gecontroleerd is door de gemeente.
Vuurwerkoverlast kunnen we samen terugdringen
Het is de keuze aan de inwoners of ze vuurwerkvrije zones willen of juist vuurwerkzones willen aanwijzen. Door hier goede afspraken over te maken kan het als middel dienen om overlast in de wijken te verminderen. Wij willen in het kader van een vuurwerkverbod het landelijk beleid volgen.

Verkeersveiligheid is altijd urgent

BurgerBelangen streeft naar een veilige en prettige stad. Hierbij kan verkeersveiligheid natuurlijk niet ontbreken. Vooral voor de meest kwetsbare groep verkeersdeelnemers, de voetgangers en fietsers, met name de hele jonge en de oudere verkeersdeelnemers. Het is van belang om kinderen te scholen op het gebied van verkeersveiligheid en ouders te stimuleren om hun kinderen zoveel mogelijk lopend of met de fiets te brengen. Ook de komende periode blijven we ons inzetten om gevaarlijke punten voor deze verkeersdeelnemers met voorrang veiliger te krijgen.

Voorzieningen meer richten op fietsgebruik
Het stimuleren van het fietsgebruik blijft een aandachtspunt en daar zullen goede voorzieningen voor getroffen moeten worden. Hierbij is de fietssnelweg F35 een belangrijke voorziening.
Op meerdere plekken in de stad zullen naast de bewaakte fietsstallingen ook plekken voor kort parkeren van fietsen moeten komen. Verder vinden we het belangrijk om langs de grotere wegen brede, vrij liggende en goed verlichte fietspaden te realiseren.
30 km-zones slim inrichten en handhaven
Wij pleiten voor een 30 km-zone in woonwijken en buurten, maar wel zonder drempels. Deze zijn slecht voor auto’s maar ook zeer zeker voor fietsen. Verder blijkt uit ervaring dat obstakels voor automobilisten alleen maar uitnodigen om tussen de obstakels juist harder te gaan rijden. Er moeten dus andere snelheidsbeperkende oplossingen gevonden worden. Op de toegangs- en ontsluitingswegen kan wél de 50 km per uur behouden blijven. Verder willen we geen landbouwverkeer binnen de bebouwde kom
Meer snelheidscontroles verminderen de verkeersoverlast
We pleiten voor meer controles in avonden en weekenden in wijken en toegangswegen waar hard wordt gereden. Er ontstaan hierdoor onveilige verkeerssituaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Beethovenlaan, Bornsestraat, Breemarsweg, Deldenerstraat, Hasselerbaan, Noordelijke Esweg en de Oldenzaalsestraat.
Doorstroming verkeer met groene golven geeft rust
In Hengelo sta je te vaak stil. Hengelo moet meer inzetten op ‘groene golven’ zodat verkeer beter kan doorstromen. Intelligente verkeerslichten kunnen hierbij ondersteunend zijn. Verder pleiten wij voor een betere afstemming van de wegwerkzaamheden in de stad.
Aandacht voor slechtzienden en mindervaliden bij alle aanpassingen
Voor mensen die slecht ter been zijn of een visuele beperking hebben is het soms een hele uitdaging om zich voort te bewegen in het verkeer. Wij willen daarom dat er extra aandacht komt voor veilige voetpaden en oversteekplaatsen voor mensen die slecht ter been zijn of een visuele beperking hebben. Denk aan rateltikkers bij stoplichten, blinden geleidelijnen en zo min mogelijk drempels en obstakels. Ook tijdens wegwerkzaamheden moet er rekening worden gehouden met mensen die slecht ter been zijn of een visuele beperking hebben.
Parkeerbeleid in de stad moet parkeerdruk verminderen
Parkeerbeleid moet slechts één doel dienen, namelijk de parkeerdruk reguleren. Wat we de laatste jaren echter zien is dat het huidige parkeerbeleid in de binnenstad en rondom het ROC de parkeerdruk in de omringende wijken verhoogt. Wij vinden dit onacceptabel voor de leefbaarheid in de betreffende wijken.
Als blauwe zones in een buurt de enige oplossing blijken te zijn, dan vinden wij dat de bewoners kosteloos een standaard ontheffing moeten krijgen voor de eigen voertuigen met 1 extra ontheffing voor bezoek.