Standpunten

Zorg en gezondheid

Home 9 Standpunten 9 Zorg en gezondheid

Zorg en gezondheid beschikbaar en bereikbaar

Voor de inwoners van Hengelo moet zorg beschikbaar en bereikbaar blijven. BurgerBelangen wil het aantal zorgaanbieders beperken. De overblijvende zorgaanbieders vullen elkaar aan en de samenwerking van de partijen is belangrijk om de zorg op de meest passende en effectieve manier te kunnen bieden. Verder is belangrijk dat er toezicht is op het effect en de kwaliteit van de door aanbieders geboden zorg. Dit vraagt erom dat toezichthouders ingezet worden om fraude en misstanden in de zorg te onderzoeken.
Zorg moet gericht zijn op normalisering waarmee zware of hoge indicaties verminderd dan wel voorkomen kunnen worden.

Er moet structureel meer geld beschikbaar komen voor preventie

In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat er grote tekorten zijn binnen het sociaal domein en dan vooral binnen de WMO en de Jeugdzorg. Door corona is de vraag verder gestegen en zijn de tekorten groter geworden. Acties vanuit de VNG richting het Rijk hebben voor de gemeente eenmalig enige financiële compensatie geboden. Helaas is een eenmalige compensatie niet genoeg, er moeten structureel middelen bij.

Inzetten op preventie maakt het verschil
Daarom moet er gezocht worden naar mogelijkheden om grip te krijgen op de steeds verder stijgende uitgaven. Inzet op preventie kan helpen omdat we daar verschil kunnen maken. Niet alleen nu, maar vooral ook op de langere termijn verwachten wij daar voordelen van. Kortingen op preventieve (‘voorliggende’) voorzieningen zoals Wijkracht zijn kortzichtig, hier willen we juist meer middelen inzetten om laagdrempelige preventieve ondersteuning te bieden.
Inkoop van zorg alleen bij bewezen betrouwbare partners
De gemeente koopt lokaal zorg in waar dit kan en regionaal waar dit moet. Daarbij wordt aan de voorkant goed gekeken of het betrouwbare zorgaanbieders betreft, we willen zorgfraude tegengaan.
Daarnaast vinden wij het belangrijk om de meest geschikte zorgaanbieders langer aan ons te binden. Hiermee bereiken we dat een constructieve relatie met deze zorgaanbieders ontstaat. Samen met andere zorgaanbieders ontstaat zo een aanbod in de breedte voor de behoeften van onze inwoners.

Investeren in de wijkcentra verdient zich terug

In alle wijken en buurten moeten huiskamers komen waar mensen welkom zijn voor een kop koffie, vragen, een praatje, gezamenlijk een maaltijd koken en samen eten.

Geef jongeren ook een plek in de wijk voor ontspanning en verbinding
Jongeren moeten een plek hebben in wijk- of buurthuizen of huiskamers. In sommige gevallen kan juist een mix van jong en oud voordeel bieden voor beiden doelgroepen. Misschien moet je daarnaast ook weer terug naar de jeugdsoos van vroeger maar dan uiteraard niet besloten, waarmee je jongeren een plek tot ontmoeten biedt i.p.v. een hangplek waar verder niks is voor de jongeren.
Dit zijn ontwikkelingen waar wij nu extra financiële middelen in willen zetten. En dit kunnen we doen omdat het zich op termijn terugverdient. We hebben ook in Hengelo te maken met een stevige vergrijzing en het is zaak daar nu in te gaan investeren.
Regiovisie Jeugdhulp Twente als basis voor jeugdhulp
De Regiovisie Jeugdhulp Twente schetst de ontwikkelingen rond jeugdhulp en hanteert acht leidende principes. Wij ondersteunen deze principes:
  1. De jeugdige in zijn/haar omgeving staat centraal.
  2. Normaliseren is uitgangspunt.
  3. Ondersteuning zo licht en zo nabij als mogelijk, zo zwaar en specialistisch als nodig.
  4. Thuis, tenzij.
  5. In Twente kennen we een overzichtelijk zorglandschap, effectief en beheersbaar.
  6. In Twente werken wij zonder wachtlijsten.
  7. Wij investeren in blijvend leren en verbeteren, data gedreven.
  8. Het stelsel van jeugdhulp is duurzaam en betaalbaar.

Hier valt veel over te vertellen en daarom de link naar de website van Samen 14: https://samen14.nl/regiovisie

Vrijwilligerswerk maakt de samenleving leefbaarder

Gelukkig heeft Hengelo heel veel vrijwilligers. Mensen die zich geheel belangeloos inzetten voor bekende of onbekende plaatsgenoten. We zien dat het vrijwilligerswerk de draad is waarmee de samenleving wordt geweven en dat hun inzet bijdraagt aan een leefbaarder samenleving.

Geef vrijwilligers professionele ondersteuning
BurgerBelangen zet zich daarom in om de vrijwilligers te ondersteunen en te faciliteren waar nodig en mogelijk. Belangrijk is dat er ruimte is voor professionalisering van vrijwilligers die deze ondersteuning nodig hebben
Overbelasting van mantelzorgers voorkomen
De zorgverlening leunt steeds meer op de belangeloze, veelal (on?)vrijwillige inzet van mantelzorgers. Een toenemend aantal mantelzorgers kampt met overbelasting: de zorgtaak wordt fysiek of emotioneel te zwaar, sociale contacten vallen weg, sociaal isolement dreigt. We willen een goed systeem van vroege signalering door professionele zorgverleners gekoppeld aan een aanbod van ondersteuning en begeleiding.
Speciale aandacht vragen we voor de ondersteuningsbehoefte van de jonge mantelzorgers, kinderen en jongeren t/m 24 jaar, die opgroeien met een gezinslid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Maar liefst één op de vijf kinderen groeit op met een zorgsituatie binnen het gezin.

Armoede op meerdere fronten aanpakken

We maken ons hard voor mensen die niet mee kunnen doen door armoede. Want armoede gaat niet alleen om geld. Het gaat over niet kunnen deelnemen aan de maatschappij omdat je geen werk en weinig sociale contacten hebt. Armoede is geen ziekte maar maakt wel ziek.

Kinderen moeten kunnen meedoen
Wij willen niet dat kinderen opgroeien in armoede. Het spreekt dan ook voor zich dat het extra geld dat het Rijk hiervoor beschikbaar stelt hieraan besteed wordt. We pleiten voor verschillende regelingen, vooral in natura, om deze kinderen te laten meedoen. Zoals het jeugdsportfonds en een regeling om deel te nemen aan culturele activiteiten.
Voedselbank ondersteunen blijft nodig
We blijven in ieder geval de voedselbank steunen. Dit is een belangrijke functie voor mensen die financieel tussen wal en schip vallen
Sociale raadslieden weer terug in de wijken
Door bezuinigingen bij Wijkracht zijn er keuzes gemaakt waardoor de sociale raadslieden zijn verdwenen. De dienstverlening wordt nu door een vrijwilliger geboden in de bibliotheek maar het blijkt dat de wachttijden te lang zijn en de dienstverlening is daardoor te beperkt. Wij willen herstel van de capaciteit van sociaal-juridische raadslieden.