Standpunten

Bestuur en organisatie

Home 9 Standpunten 9 Bestuur en organisatie

Bestuur, organisatie en communicatie op orde

De balans tussen macht en tegenmacht in Nederland is verstoord. Een overheid die haar eigen institutionele belangen voor laat gaan en zich tegen haar eigen burgers keert is op de verkeerde weg. Kundig bestuur, integere organisatie en goede communicatie kan het vertrouwen in de overheid herstellen.

Goede communicatie is essentieel

Wij willen dat de gemeente altijd vooraf in begrijpelijke taal communiceert met de inwoners van Hengelo over nieuwe ontwikkelingen en dat ze met hen in gesprek gaat en hen serieus neemt. We noemen dit een open bestuursstijl en verwachten dat de gehele organisatie dit doet.
Meer burgerparticipatie en verhogen van de weerbaarheid van de inwoners zijn middelen die leiden tot herstel van vertrouwen in die overheid. Het vereist ook een sterke mate van reflectie van diezelfde overheid op haar eigen handelen.

Inwoners actief betrekken bij de plannen verhoogt draagvlak
De gemeente moet inwoners actief betrekken bij grote besluiten, vergunningsaanvragen en bestemmingsplannen. Deze besluiten worden nu enkel geplaatst in het Hengeloos Weekblad dat niet door iedereen wordt gelezen. Hierdoor ontstaan steeds vaker vervelende situaties als blijkt dat inwoners niet geïnformeerd zijn en geen bezwaar meer kunnen maken. Wij vinden dat inwoners bij ontwikkelingen die direct met hun leefomgeving te maken hebben altijd actief worden geïnformeerd.
Verhoog de weerbaarheid van de inwoners
Naast participatie is het van belang dat inwoners weerbaar zijn en voor hun rechten op kunnen komen. Een overheid moet ook zorgen dat de weerbaarheid van inwoners wordt versterkt.
Informeer de inwoners door slimme inzet van digitale technieken
De gemeente heeft erg veel informatie op de website staan. Daardoor is gezochte informatie soms slecht vindbaar. Via een zogenaamde chatbot (geautomatiseerde chatfunctie op de website) kan iemand op een slimme manier naar de juiste informatie worden geleid. Wij stellen voor zo snel mogelijk een chatbotfunctie op de gemeentelijke website in te voeren.
De gemeente communiceert op verschillende manieren naar de bewoners zoals via sociale media, weekbladen, mail, telefoon en via bewonersbrieven. Het verder digitaliseren neemt grotere vormen aan, denk aan het gebruik van WhatsApp, chat, mail en andere communicatiemiddelen. Het is ook voor inwoners prettig dat je kan kiezen op welke manier je contact kunt opnemen met de gemeente.

De dienstverlening kan altijd beter

De dienstverlening van de gemeente moet op orde zijn
Wij streven naar digitale aanvragen en digitale afhandeling van aanvragen, maar mondeling contact moet mogelijk blijven. Lange wachttijden voor vergunningen of wijzigingen in een bestemmingsplan mogen niet ontstaan en als ze er al zijn dan moeten ze aangepakt worden.
Brieven en e-mails van bewoners aan de gemeente dienen binnen de vastgestelde termijnen beantwoord te worden. Als dit niet binnen deze termijn afgehandeld kan worden, dienen bewoners hiervan tijdig op de hoogte te worden gesteld.
Recht om uit te dagen als het beter en goedkoper kan
Bij het ‘Right to Challenge’ kunnen inwoners taken van gemeenten overnemen als zij denken het slimmer, beter of goedkoper kan. Zo kunnen burgers lokaal en op kleine schaal gemeentelijke taken zelf aanpakken, bijvoorbeeld op gebied van zorg, welzijn, veiligheid en onderhoud openbare ruimte. Wij willen hier graag mee aan het werk. De gemeente laat zien dat we de inwoners hiermee vertrouwen schenken, de inwoners laten zien dat het kán.
Geef ondersteuning aan inwoners bij complexe aanvragen
Veel inwoners vinden het moeilijk en ingewikkeld om aanvragen voor bijvoorbeeld huurtoeslag, zorgtoeslag, bijstand of bijzondere bijstand te doen. Wij stellen voor dat het mogelijk is om één keer per week een ochtend of middag op het stadskantoor ondersteuning te krijgen.
Goede verdeling van taken tussen gemeente en regio met behoud van identiteit
De gemeentelijke organisatie heeft te maken met voortdurende verandering. De noodzaak om taken efficiënter uit te voeren zal leiden tot schaalvergroting en daarmee versterking van de Regio. We streven naar een optimale regionale samenwerking tussen de Twentse gemeenten, wel met behoud van de eigen identiteit van steden, dorpen en kernen. Daarnaast vinden we dat Twente een veel krachtiger signaal in de provincie mag laten horen, waarbij het lokale Hengelose geluid stevig mag doorklinken.
De gemeentelijke organisatie als afspiegeling van Hengelo
Nadrukkelijk vragen we aandacht voor de personeelsopbouw. Vergrijzing slaat toe en veel medewerkers gaan met pensioen. Dit vraagt van de organisatie dat zij vooruitlopend hierop actief is om de continuïteit te borgen en kennis niet verloren laat gaan. Wij willen bevorderen dat de gemeente een goed diversiteitsbeleid hanteert zodat de organisatie een reële afspiegeling wordt van de stad. Met aandacht voor meer vrouwen op leidinggevende posities en meer aandacht voor verschillende culturen, achtergronden en religie.
Uitbreiding adviesorganen met Fietsersbond
De gemeente laat zich nu gevraagd en ongevraagd adviseren door de adviesraad Sociaal Domein, Cliëntenraad Minima en WMO en de Erfgoedcommissie. Wij willen de huidige adviesorganen uitgebreid hebben met de Fietsersbond. De vele infrastructurele projecten die de komende jaren in Hengelo uitgevoerd gaan worden vereisen steeds meer aandacht voor een zeer belangrijke groep weggebruikers, namelijk de fietsers.Verder willen wij dat plannen vanuit het college van burgemeester en wethouders die betrekking hebben op de werkzaamheden van de adviesorganen altijd worden voorzien van een advies vanuit deze adviesorganen.

Financiën moeten op orde zijn

Efficiency en effectiviteit zijn randvoorwaarden voor de gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie heeft ‘de opdracht’ om het werk efficiënt en effectief uit te voeren en om werkprocessen te verbeteren. Door verdere digitalisering van de processen die zich daarvoor lenen moet het mogelijk zijn efficiencywinst te behalen. Daar komt bij dat de gemeente steeds meer taken van de Rijksoverheid krijgt overgeheveld. Dit betekent dat de organisatie voortdurend scherp moet zijn op haar omvang en hierover in het jaarverslag rapporteert aan de Raad.
De financiën van de gemeente biedt ruimte voor onze plannen
De financiën van de gemeente zijn op orde en moeten op orde blijven: de begroting moet sluiten in meerjarig perspectief. Dat zal niet mee gaan vallen omdat er nog steeds onzekerheid is vanuit het Rijk over de herijking van het gemeentefonds, de belangrijkste bron van inkomsten van de gemeente. Daarnaast blijft het sociaal domein sterk onze financiële aandacht vragen omdat we als gemeente structureel op de jeugdzorg en WMO tekort komen. Eenmalige bijdragen vanuit het Rijk zorgen voor tijdelijke financiële verlichting, maar de onzekerheid naar de toekomst blijft groot.
Aan de andere kant hebben we de algemene reserve zien groeien tot ver boven het noodzakelijke niveau. Dat geld moet niet stilliggen maar worden gebruikt om te investeren in de stad. Een aantal maatregelen die wij voorstellen gaat geld kosten, en dat geld is er dus.
Gegeven de geschetste financiële situatie willen wij de lastendruk voor inwoners en bedrijven over de periode 2022 – 2026 met maximaal de inflatie laten stijgen