Inleiding verkiezingsprogramma

Home 9 Verkiezingsprogramma 9 Inleiding verkiezingsprogramma

INLEIDING  van het verkiezingsprogramma 2022-2026 van BurgerBelangen Hengelo. In dit programma staat de rode draad die BurgerBelangen gaat volgen in de komende raadsperiode.

Wat willen we bereiken?
Veilige leefomgeving in alle wijken

Wij willen dat de leefomgeving veiliger wordt en de overlast afneemt. Denk aan verkeersoverlast waar veel wijken nu problemen ondervinden. Samen met u en uw wijkvertegenwoordigers gaan we dit met voorrang oppakken. Dat past in onze wijkgerichte aanpak. De nadruk van de gemeente heeft de afgelopen jaren op de binnenstad gelegen. Nu gaan we aan de slag in de wijken.
Wonen weer bereikbaar voor alle doelgroepen
Wij willen dat goede en duurzame woningen voor elke portemonnee beschikbaar zijn. Jongeren en startende gezinnen vinden nu geen huisvesting en trekken weg uit Hengelo of zijn aangewezen op dure huur in de vrije sector. Doorstroming en hergebruik van leegstaande panden is nodig zodat geschikte woonruimte beschikbaar komt voor de verschillende doelgroepen
Overgang naar duurzame energie
We willen stappen maken wat betreft de overgang naar duurzame energie. Daarbij ondersteunen we u (inwoners en bedrijven) met de keuze uit passende alternatieven. Passend wat betreft de voor uw situatie meest rendabele techniek met de minste overlast, maar ook passend wat betreft de kosten. Het moet wel betaalbaar blijven. Daarom letten wij erop dat de subsidies die de komende jaren door de Rijksoverheid hiervoor beschikbaar worden gesteld ook daadwerkelijk benut gaan worden.
Meer groen voor beter leefklimaat
We gaan ook voor meer groen in de wijken. Dat gaat bijdragen aan een fijner en duurzamer leefklimaat en kan hittestress voorkomen en wateroverlast verminderen.
Nascheiding van afval
Bij de afvalverwerking gaan we voor een duurzame oplossing voor het hergebruik van grondstoffen. Het plastic- en restafval kan dan weer in de grijze otto, de gemeente doet vervolgens de nascheiding.
Herstel van vertrouwen en meer draagvlak
We willen een betere communicatie tussen inwoners en gemeente, zodat het vertrouwen tussen inwoners en de gemeente hersteld wordt. We willen dat bereiken door inwoners veel eerder en veel meer te betrekken bij de plannen van de gemeente. Op die manier heb je ook daadwerkelijk draagvlak voor besluiten. We zien dat er een steeds grotere kloof ontstaat tussen inwoners en gemeentebestuur. Er is dus een andere insteek nodig met meer communicatie en betrokkenheid om deze kloof te dichten.

Waar staan wij voor?
BurgerBelangen staat voor lokale politiek vanuit het perspectief van de inwoner. Wij zijn dé lokale partij die al meer dan 35 jaar de inwoners van Hengelo vertegenwoordigt in de raad. Dat gaat niet vanzelf, maar dat komt omdat we al die jaren betrouwbaar, stabiel en respectvol ons werk doen, kritisch zijn, niet op de man/vrouw spelen maar met argumenten overtuigen. Dit blijven we doen met een team van betrokken en deskundige Hengeloërs. Het uiteindelijke doel is een samenleving waar iedere inwoner meetélt, meedóet en meehélpt.

Han Daals

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners