Antwoord op vragen BB over asbestsanering stadhuis (23 mei)

Home 9 Nieuws 9 Antwoord op vragen BB over asbestsanering stadhuis (23 mei)

BurgerBelangen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de asbestsanering in het stadhuis. Hierop kwam het volgende antwoord, gericht aan alle leden van de raad:

Renovatie stadhuis

23 mei 2018

Geachte leden van de gemeenteraad

Met deze brief informeren wij u over ontwikkelingen binnen het project Herhuisvesting en dan met name over de asbestsanering in het stadhuis.

Zoals u wellicht heeft vernomen is bij de sloopwerkzaamheden op meerdere plaatsen in het stadhuis veel meer asbest aangetroffen dan waar in eerste termijn rekening mee is gehouden. Bij een dergelijke renovatie kan de feitelijke situatie pas worden beoordeeld bij de renovatie/(deel)sloop (destructief onderzoek) en niet alleen aan de hand van de tekeningen en de onderzoeken die we vooraf hebben laten uitvoeren. Indien aanvullend asbest wordt aangetroffen moet dit volgens strikte protocollen worden behandeld. Dit heeft zowel tijd- als geldconsequenties.

Het college houdt al enige tijd rekening met deze consequenties. Zeker ook in het licht van de nieuwe (strengere) regels met betrekking tot asbest. Dat is ook de reden waarom de eventuele meerkosten onderdeel zijn van de risicoparagraaf van de gemeentelijke begroting. Een actualisatie daarvan treft u aan bij de jaarrekening 2017.

De sloop is op dit moment in een stadium dat de omvang en de invloed van de sanering steeds nauwkeuriger in beeld te brengen is. Op basis van de huidige inzichten treedt bij de renovatie een vertraging op van enkele maanden De financiële impact is nog niet volledig in beeld. De sloopwerkzaamheden zijn nog niet volledig afgerond. Er kan dus nog meer worden aangetroffen. Bovendien zijn de gevolgkosten nog niet in beeld. Daarbij moet o.a. gedacht worden aan herstelkosten op plaatsen waar asbest is gesaneerd en kosten vanwege bouwtijdverlenging. Ook om de gemeentelijke onderhandelingspositie niet te schaden maken we hier nog geen inschatting van de totale kosten.

Wat wel zeker is dat de eventuele meerkosten niet binnen de post ‘onvoorzien’ van het renovatiebudget kunnen worden opgevangen. Zoals boven gesteld is dit al enige tijd onderdeel van de risicoparagraaf van de begroting. Daarom zullen we voor de meerkosten naar verwachting een beroep moeten doen op de algemene reserve.

Op het moment dat wij volledig inzicht hebben in de uiteindelijke meerkosten en de precieze planningsconsequenties zullen wij u daarover informeren. Een nadere toelichting en actualisatie op de risico’s van dit project zult u binnenkort aantreffen in de eerste beleidsrapportage.

Tenslotte merken we hierbij op dat bovenstaande situatie betrekking heeft op de renovatie van het stadhuis. De nieuwbouw van het stadskantoor wordt nog steeds binnen de vastgestelde budgettaire kaders uitgevoerd. We vertrouwen er op u hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners