Antwoord schriftelijke vragen over vuurwerkvrije zones (27 februari)

Home 9 Nieuws 9 Antwoord schriftelijke vragen over vuurwerkvrije zones (27 februari)

BurgerBelangen heeft in november vragen gesteld aan het college over vuurwerkvrije zones. Hieronder vindt u de antwoorden van het college.

Geachte heer Carlak,

Naar aanleiding van uw vragen over vuurwerk en vuurwerkvrije zones tijdens de jaarwisseling, hierbij onze reactie. De reden dat de reactie nu pas gegeven wordt, is dat de uitkomst van de stemming over de motie “vuurwerkvrije zones” van 18 december 2018 en de gegevens over de schade en meldingen tijdens de jaarwisseling bekend zijn. De uitkomst van de motie en het voorgestelde vervolg, is verwerkt in deze brief en in de brief met zaaknummer 2331414 is een overzicht gegeven van onder andere schade en overlastmeldingen.

1. Kunnen wij de komende jaarwisseling in Hengelo zoals vermeld in het collegeprogramma een vuurwerkevenement in de binnenstad verwachten zodat mensen hierdoor minder geneigd zijn om zelf vuurwerk af te steken?

In het coalitieprogramma 2018-2020 is aangeven dat het college (in deze collegeperiode) een vuurwerkevenement in de binnenstad wil en zal bezien wat daarvan de maatschappelijke gevolgen zijn.

2. Bent u bereid om een vuurwerkvrije buurt of zone aan te wijzen?

Het aanwijzen van vuurwerkvrije zones is op dit moment niet aan de orde. Het instellen van dergelijke zones heeft alleen zin in combinatie met voldoende draagvlak in de betreffende buurt of wijk waar een vuurwerkvrije zone wordt ingesteld. Tevens zou het instellen van een vuurwerkvrije zone een extra beslag op de toezicht- en handhavingscapaciteit leggen. Die extra capaciteit is op dit moment niet voorhanden. Daarnaast zijn bij ons geen specifieke locaties of gebieden bekend waar de vuurwerkoverlast zo ernstig is, dat vuurwerkvrije zones moeten worden aangewezen. Verder willen we als college dat het initiatief voor het instellen van vuurwerkvrije zones vooral vanuit de samenleving komt. Dergelijke verzoeken zijn ons niet bekend.

3. Kunt u ons tijdig informeren over extra maatregelen dit jaar om schade van vuurwerk aan mens, natuur, milieu en dierenwelzijn nog verder te beperken?

We hebben in de aanloop naar de jaarwisseling maatregelen getroffen om de overlast en schade als gevolg van het afsteken van vuurwerk te beperken. U moet daarbij denken aan het verwijderen van afvalbakken, het afsluiten van parkeermeters in de binnenstad, het communiceren met de directeuren van basisscholen over het goed afsluiten van schoolgebouwen en het opruimen van brandbare materialen, het verwijderen van brandbare objecten van speelplekken en het communiceren via social media. Daarnaast hebben de gemeentelijke toezichthouders en politie in de periode voor de jaarwisseling toezicht en controle gehouden op het in bezit hebben en afsteken van (illegaal) vuurwerk. Overlast is gemeld via het KCC van de gemeente Hengelo en politie.

4. Wat gaat u nog meer doen om bewustwording over risico’s en schadelijkheid van vuurwerk en knallers onder jeugdigen te vergroten?

Via Wijkracht hebben we in de periode voor de jaarwisseling jongeren aangesproken op hun gedrag en gewezen op de risico’s van het afsteken van (illegaal) vuurwerk. Minderjarige jongeren die met illegaal vuurwerk zijn aangetroffen, zijn via politie en gemeentelijke toezichthouders doorverwezen naar HALT. Verder is ingezet op communicatie via social media.

5. Welke maatregelen treft u dit jaar om na de jaarwisseling zorg te dragen dat veroorzakers van vuurwerkafval op straat hun verantwoordelijkheid nemen?

Gelet op de ervaring van de afgelopen jaren blijkt dat een groot deel van de Hengelose bevolking bereid is de handen uit de mouwen te steken als het gaat om het opruimen van vuurwerkafval. Daarnaast zorgt Gildebor via een “veegronde” dat de restanten vuurwerkafval die achterblijven, worden opgeruimd. Dat was voorgaande jaren het geval. De afgelopen jaarwisseling was het beeld niet anders. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners