Antwoord schriftelijke vragen verkeersveiligheid nieuwe vmbo-school (16 januari)

Home 9 Nieuws 9 Antwoord schriftelijke vragen verkeersveiligheid nieuwe vmbo-school (16 januari)

Hieronder vindt u het antwoord van het college op schriftelijke vragen die Marcel Evertzen namens BurgerBelangen heeft gestuurd aan het college.

Geachte heer Evertzen,

U heeft op 12 december 2017 opnieuw schriftelijke vragen gesteld omtrent de (verkeers)veiligheid voor toekomstige VMBO fietsers. Nu specifiek op de Coba Ritsemastraat. In antwoord hierop kunnen wij u het volgende mededelen.

U vindt dat de Coba Ritsemastraat een sluiproute is voor verkeer van en naar de wijk Vossenbelt. Dit beeld wordt niet door ons gedeeld, het aandeel wijkvreemd verkeer is niet significant anders of hoger dan op andere vergelijkbare openbare wegen in Hengelo.

Verder vindt u de Coba Ritsemastraat een smalle straat ongeschikt als ontsluiting voor autoverkeer én fietsers in de spitsperiode. Het begrip ‘smalle straat’ valt echter mee. De Coba Ritsemastraat is in totaal 7,0 meter breed. En deze straat is tevens aan beide zijden voorzien van goed contrasterende en goed zichtbare fietsstroken in rood asfalt van elk 1,60-1,70 meter breedte, tevens begrensd met witte 1-1 markering. De totale wegbreedte is destijds vooral gedimensioneerd op het kunnen passeren van twee elkaar ontmoetende HOV bussen, dus de Coba Ritsemastraat is geschikt voor zowel bussen alsmede autoverkeer. Alleen de ochtendspits en niet de middag- of avondspits zijn maatgevend voor de modaliteit autoforensen in combinatie met middelbare scholieren op de fiets. Deze laatste groep middelbare scholieren fietsen met een veel grotere spreiding en in kleinere groepen of meer individueel ’s middags weer naar huis. Dit in verband met een grote variatie aan lesroosters in de middag lesblokken. En zoals in de antwoordbrief van 21 november 2017 (zaaknummer 2169712) al door ons verwoord dat niet alle scholieren van één specifieke richting naar het VMBO komen, maar juist een grote verspreiding kent vanuit alle ‘windrichtingen’.

Tot slot vindt u dat veel automobilisten op de Coba Ritsemastraat een hoge snelheid hebben. Die hoge snelheid van automobilisten bleek niet uit radarmetingen uit 2014. Dit voorjaar worden er opnieuw radarmetingen uitgevoerd om te kunnen zien of er zich op dit wegvak in de tussentijd toch veranderingen hebben voorgedaan op gebied van gemiddelde snelheden en intensiteiten van al het gemotoriseerde verkeer.

Vraag 1 Kunt u aangeven of u verkeersremmende maatregelen wilt nemen op de Coba Ritsemastraat?

Antwoord 1 In de antwoordbrief van 21 november 2017 hebben we al aangegeven te zullen onderzoeken of een extra snelheidsremmende maatregel in de vorm van een bussluis op de Coba Ritsemastraat gerealiseerd kan worden. Het onderzoek rond één of eventueel meer aanvullende snelheidsremmende maatregelen wordt dit voorjaar opgestart. Op dit moment kunnen nog geen uitspraken worden gedaan over noch de exacte plaatsbepaling, noch het aantal maatregelen.    Plaatsbepaling van een dergelijke verkeersmaatregel als een bussluis, luistert zeer nauw en lang niet alle locaties op een dergelijk wegvak zijn hiervoor geschikt. Hieraan voorafgaand wordt er eerst weer een radarmeting ingepland op dezelfde locatie zoals dat ook in 2014 is uitgevoerd (locatie trapveldje ) en als onderdeel van een meerjarig monitoringsprogramma. Uit de teldata van 2014 bleek trouwens geen significante te hoge gemiddelde snelheden van het gemotoriseerde verkeer (dus boven de wettelijk toegestane snelheid van 50 km/uur binnen de bebouwde kom).

Vraag 2 Zo nee, kunt u aangeven hoe u dan de veiligheid van de scholieren wilt garanderen?

Antwoord 2 De door u gevraagde garanties rond de veiligheid van fietsende scholieren, maar ook van andere verkeersdeelnemers, kunnen wij niet geven. Dat gezegd hebbende willen wij bij deze dan ook nadrukkelijk meegeven dat iedereen die aan het verkeer deelneemt een eigen verantwoordelijkheid heeft, zich aan de verkeersregels moet houden en gewoon altijd goed moet uitkijken. Dit laatste kan in de huidige tijd van afleidingen door onder andere intensief smartphone gebruik op bijvoorbeeld de fiets, maar ook als bestuurder in de auto, niet vaak genoeg gezegd worden. Al dit soort afleidingen zoals smartphone gebruik zijn zeer ongewenste ontwikkelingen en zouden eigenlijk verboden moeten worden. Het nieuwe kabinet werkt aan nieuwe wetgeving rond dit thema.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Hengelo, de secretaris, de burgemeester, De heer J. Eshuis De heer Schelberg.

 

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners