Motie raad: Totaalplan: BB vóór behoud badhuis monument, tégen woontoren (30 januari)

Home 9 Nieuws 9 Motie raad: Totaalplan: BB vóór behoud badhuis monument, tégen woontoren (30 januari)

In de raad van 30 januari is door BurgerBelangen, Lokaal Hengelo en GroenLinks een motie ingebracht: ‘Totaalplan’ voor een totaal plan van aanpak van Wemenpark, badhuis en Ariensschool. Met slechts 7 stemmen vóór is deze motie helaas verworpen, en wordt de weg vrijgemaakt voor een woontoren bovenop het badhuis.

Motie: Totaalplan

De gemeenteraad van Hengelo ter vergadering bijeen op 29 januari 2018, gelezen agendapunt C01, vaststellen bestemmingsplan Centrum 2013, Badhuis.

Constaterende dat:

 • Er veel weerstand en onduidelijkheid is – zowel vanuit de inwoners in de directe omgeving van het badhuis, alsmede de inwoners van Hengelo in het algemeen (poll: Tubantia, meegedaan 5386 waarvan 71% het te massaal vinden) en ook de reacties vanuit de Hengelose politiek – tegen het huidige voorliggende plan;
 • Ook de Erfgoedvereniging Heemschut en Het Cuypersgenootschap tegen dit badhuisplan zijn;
 • De weerstand zit o.a. in de hoogbouw die bovenop het badhuis wordt geplaatst;
 • De onduidelijkheid zit in zowel in het behoud en herkenbaarheid van het gemeentelijk monument het badhuis alsmede ook hoe het verder gaat met de rijksmonument de Dr. Ariënsschool;
 • De financiële onderbouwing van de hoogbouw voor op het badhuis geënt is op het financieren van de onrendabele top;
 • Een gedeelte van de politiek liever een totaal plan voor het gebied van de Wemenpark zou willen zien;
 • Gevraagd wordt om geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan Centrum 2013;
 • Er gebruik wordt gemaakt van de crisis- en Herstelwet van toepassing te verklaren;
 • Gevraagd wordt om het ontwerp bestemmingsplan Centrum 2013, Badhuis gezamenlijk met de omgevingsvergunning vast te stellen.

Overwegende dat:

 • Er duidelijk geen draagvlak is bij de directie omgeving en in het algemeen in Hengelo en de Erfgoedvereniging Heemschut en Het Cuypersgenootschap m.b.t. het huidige voorliggende plan;
 • De vraag is of het monument badhuis in het huidige plan wel tot zo’n recht gaat komen;
 • Ook het behouden van het monument de Dr. Ariënsschool in de anterieure overeenkomst niet keihard vastgelegd is;
 • Bij een totaal plan voor het Wemenpark dit beter afgehecht kan worden;
 • De crisis- en herstelwet http://wetten.overheid.nl/BWBR0027431/2017-05-16 vooral bij grote projecten toegepast wordt https://nl.wikipedia.org/wiki/Crisis-_en_herstelwet ;
 • De kans groot is dat bij het definitief vaststellen van het ontwerp bestemmingsplan Centrum 2013, Badhuis gezamenlijk met de omgevingsvergunning er juridische procedures gaan komen waar niemand op zit te wachten.

Draagt het college op:

 • Om de behandeling van de voorliggende voorstel op te schorten en z.s.m. te komen met een totaalplan en deze ter goedkeuring voor te leggen aan de Gemeenteraad.

En gaat over tot de orde van de dag,

Namens de fracties,

LokaalHengelo, BurgerBelangen GroenLinks

Leo Janssen Annie Doornbos Jan Evers

 

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners