Amendement Planning Droomfase (kaders Marktplein 2-7-2020)

Home 9 Nieuws 9 Amendement Planning Droomfase (kaders Marktplein 2-7-2020)

Hieronder het ‘Amendement Planning Droomfase’ zoals deze wordt ingediend door BB en PvdA in de raad  van 2 juli, tijdens het bepalen van de kaders van het proces Marktplein.

 

De gemeenteraad van Hengelo bijeen op 2 juli 2020

 

Constaterende dat:

  • het raadsbesluit Kaders en voorbereidingskrediet proces Marktplein (zaaknummer 3081492) ter besluitvorming voorligt;
  • in de planning wordt gesproken over een droomfase die in de maanden juli, augustus en september digitaal (online) wordt afgenomen;
  • er overlap plaatsvindt tussen droomfase en de volgende fase t.w. de marktpleinmakers.

Overwegende dat:

  • juli en augustus vakantiemaanden zijn waardoor veel inwoners niet bereikbaar zijn:
  • de droomfase een essentiële fase is waar inwoners en organisaties hun mening geven over de toekomstige functie van het marktplein, waarvoor de tijd genomen moet worden;
  • de droomfase zowel online als offline gehouden dient te worden om zoveel mogelijk inwoners en organisaties in de gelegenheid te stellen een reactie te geven.
  • eerst de droomfase moet zijn afgerond voordat met de volgende fase marktpleinmakers kan worden gestart.

 

Amendeert in het raadsbesluit 3081492 onder 1.2 planning de  volgende tekstuele aanpassing:

In de tekst bij 1.2.1. de zin “De droomfase vindt deels plaats in de zomervakantie” te vervangen door:

De droomfase vindt grotendeels buiten de schoolvakantie plaats om inwoners en organisaties optimaal in de gelegenheid te stellen een reactie te kunnen geven. Bij de droomfase ligt de nadruk op offline consultatie. Waar noodzakelijk kan online consultatie worden ingezet.

In de tekst bij 1.2.2. de zin “In september gaat de volgende fase van start in het proces” te vervangen door: De fase marktpleinmakers gaat niet eerder van start nadat de droomfase is afgerond.

 

Han Daals                                           Marie-José Luttikholt

 

BurgerBelangen Hengelo            PvdA

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners