Antwoord college op vragen over kauwgom op straat (18-05-2021)

Home 9 Nieuws 9 Antwoord college op vragen over kauwgom op straat (18-05-2021)
18 mei, 2021

Hieronder vindt u de antwoorden van het college op de vragen van Burhan Carlak over de kauwgomresten op straat.

Geachte heer Carlak,

Op 20 april stelde u, in een brief aan het college, een aantal vragen over kauwgom op straat.
Hieronder vindt u onze reactie op deze vragen.

1. Is het college het met ons eens dat kauwgom op straat zeer onwenselijk is en
bestreden moet worden?
Ja, we zijn het met u eens dat kauwgom op straat onwenselijk is. Dit geldt overigens ook voor
alle vormen van zwerfafval op straat en in het openbaar groen.

2. Is het college bereid zich te verdiepen in ervaringen van andere gemeentes?
Voor dit antwoord verwijzen we graag naar het antwoord op vraag 3.

3. Is het college bereid om met de landelijke en lokale stakeholders zoals Stichting
Nederland Schoon, ROC Twente, ondernemers enz. met oplossingen te komen zowel
preventief als repressief en deze aan de raad voor te stellen?
U hebt het in uw vraag over oplossingen. Voordat wij naar oplossingen gaan zoeken, moet
eerst duidelijk zijn dat ‘kauwgom op straat’ in Hengelo – en dan specifiek in de binnenstad –
ook daadwerkelijk een probleem is (of als probleem wordt ervaren).
Allereerst is het goed om te weten dat er door de raad geen specifieke beeldkwaliteit in relatie
tot kauwgom is vastgesteld. Dit betekent dus dat Gildebor bij hun netheidstaken geen opdracht
heeft om kauwgom te verwijderen.
Daarnaast worden er door inwoners niet of nauwelijks meldingen gedaan over kauwgom op
straat; vanaf 2019 tot nu hebben we slechts 1 geregistreerde melding over kauwgom op straat
(bij winkelcentrum Groot Driene). Dat neemt niet weg dat er op plekken inderdaad kauwgom
op de grond ligt.
In de binnenstad wordt het kleine zwerfafval opgezogen door de Glutton. Als kauwgom niet is
vastgeplakt, dan wordt dit dus netjes opgeruimd. De Glutton kan op vieze plekken ook water
en sop inzetten om deze schoon te maken. Maar vastgekoekte kauwgom kan door de Glutton
niet worden verwijderd. Dit vraagt namelijk extra inspanning (bevriezen en afschrapen).
Dit is erg arbeidsintensief, en hier hangen, zoals u zelf al aangeeft, aanzienlijke kosten aan
vast.
Omdat deze middelen ontbreken, zijn wij vooralsnog niet voornemens om Gildebor een extra
opdracht te verstrekken voor het verwijderen van kauwgom. Wel zijn we het met u eens dat
kauwgom op straat onwenselijk is, maar het is vooralsnog geen beleid en ook niet een door de
gemeenschap aangedragen en breed ervaren probleem.
Als uw raad van mening is dat hier toch extra op ingezet moet worden, zal hiervoor een
opdracht geformuleerd moeten worden en zullen ook bijbehorende financiële middelen
gereserveerd moeten worden. Dan zullen we ons uiteraard ook verdiepen in hoe andere
gemeenten hiermee omgaan, welke mogelijkheden er zijn en welke kosten hiermee zijn
gemoeid.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris, de burgemeester.

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners