Motie BB en PvdA Informatievoorziening m.b.t. Sociaal domein aangenomen (6 november)

Home 9 Nieuws 9 Motie BB en PvdA Informatievoorziening m.b.t. Sociaal domein aangenomen (6 november)

In de raad van 6 november is een motie ingediend door BurgerBelangen en PvdA aangenomen:

 

Motie: “Informatievoorziening m.b.t. het Sociaal domein”

De gemeenteraad van Hengelo, in vergadering bijeen op dinsdag 6 november 2018

Constaterende dat:

Het overgrote deel van gemeenten in Nederland worstelt met de beheersing van de tekorten binnen het Sociaal domein

De discussie in de raad en tussen raad en college op een hoger plan gebracht kan worden juist in de fase waarin resultaten van beleid zichtbaar worden

De Raad moet kunnen controleren of beleidsdoelen die zijn gesteld ook worden gerealiseerd en of doelen al dan niet moeten worden bijgesteld

De Raad informatie ontvangt van het college maar dat het overzicht en de samenhang te wensen overlaat waardoor het voor de raad niet meevalt om door de bomen het bos te zien

De informatie veelal gaat over hoe we het hebben gedaan en niet of in mindere mate over wat we hebben bereikt

Dat het daarmee voor de raad onduidelijk blijft of en in welke mate de majeure doelstellingen worden gerealiseerd.

Overwegende dat:

Om de raad in positie te brengen de informatie overzichtelijk en meer in samenhang gebracht moet worden

Als er ontwikkelingen zijn op een deelterrein en de raad hierover wordt geïnformeerd een gestructureerde informatievoorziening de raad meer overzicht en houvast kan bieden

Bij gebruik van indicatoren deze moeten aansluiten bij de doelen die gesteld zijn

De raad ook zelf moet aangeven welke informatie relevant is om t.a.v. beleid te kunnen sturen en controleren.

Draagt het college op om:

Met een beperkte set van indicatoren te komen t.b.v. het Sociaal Domein m.i.v. 2019 waarmee de raad wordt geïnformeerd over de bereikte effecten en doelen en deze qua termijn te koppelen aan de beleidsrapportages

Hierbij te focussen op doelbereik en de maatschappelijke effecten en deze te voorzien van verklaring en duiding naast een meerjarige trendinformatie

De raad te betrekken opdat zij kunnen aangeven welke informatie voor hen relevant is

Aan de verantwoordingsinformatie een besluit of bespreekvoorstel toe te voegen zodat de raad in positie wordt gebracht om de controlerende taak uit te voeren en indien nodig veranderingen in de kaders aan kan brengen.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Burgerbelangen                       PvdA

Jacqueline Freriksen              Marie-Jose Luttikholt

 

 

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners