Motie BB over ‘Dalmeden: communicatie met inwoners’ aangenomen (6 november)

Home 9 Nieuws 9 Motie BB over ‘Dalmeden: communicatie met inwoners’ aangenomen (6 november)

In de raad van 6 november is een motie van BB aangenomen, mede ingediend met PvdA en Lokaal Hengelo. De motie werd besproken tijdens het agendapunt: ‘gewijzigd bestemmingsplan Dalmeden Kamers’. Het gewijzigde bestemmingsplan is aangenomen.

BB vindt dat er in de communicatie met de inwoners van dit gedeelte van Dalmeden veel is misgegaan. Zij hebben van te voren een onvolledig beeld van het bestemmingsplan gezien. Vandaar dat we onderstaande motie hebben ingediend.

Motie: Dalmeden Kamers

De raad van Hengelo in vergadering bijeen op 6 november 2018

Constaterende dat:

 • de gemeente Hengelo in het gebied Dalmeden een nieuwe woonwijk bouwt;
 • een onderdeel van dit gebied Dalmeden Kamers is;
 • in Dalmeden Kamers woningen op ruime kavels in landelijk groen worden gebouwd;
 • de verkoopbrochure voor deze kavels een onvolledig beeld van het geldende bestemmingsplan laat zien;
 • kopers een te mooi beeld kregen voorgespiegeld van wonen in het groen aangezien in het bestemmingsplan sprake is van een mogelijkheid tot collectief wonen;
 • ten tijde van verkoop van de kavels in 2017 werd gesproken met een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap);
 • kopers hiervan niet op de hoogte zijn gesteld;
 • kopers die inmiddels hadden gebouwd pas in maart 2018 door de gemeente werden geïnformeerd dat een CPO gaat bouwen in Dalmeden Kamers;
 • de bebouwing van het CPO sterk afwijkt van de omringende woningen.

Overwegende dat:

 • aantrekkelijke woonwijken bijdragen aan een prettig woon- en werkklimaat;
 • de gemeente een faciliterende taak heeft naar kopers van nieuwbouwkavels;
 • kopers van nieuwbouwkavels proactief geïnformeerd zouden moeten worden over het voor hen geldende bestemmingsplan en daarmee de feitelijke inrichting van de wijk;
 • kopers van nieuwbouwkavels erop mogen vertrouwen dat een overheid hen open en transparant informeert.

Draagt het college op:

 • aanstaande kopers van nieuwbouwkavels altijd te informeren over toegestane ontwikkelingen in de woonomgeving voordat wordt overgegaan tot verkoop.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens BurgerBelangen

Han Daals

 

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners