Dankzij BB binnenkort in politieke markt: zorg- en woonwensen van migrantenouderen (15 januari)

Home 9 Nieuws 9 Dankzij BB binnenkort in politieke markt: zorg- en woonwensen van migrantenouderen (15 januari)

Onderstaande motie is door BurgerBelangen teruggetrokken uit de raadsvergadering van 15 januari. Wel is bereikt dat dit onderwerp binnenkort op de agenda komt tijdens een politieke markt. De problematiek wordt breed gedragen.

 

Motie: Zorg- en woonwensen van migrantenouderen

De raad van Hengelo in vergadering bijeen op 15 januari 2019,

 

Constaterende dat:

 • de eerste generatie ‘gastarbeiders’ in toenemende mate de laatste levensfase bereikt met vaak onvolledige AOW, laag pensioen en een klein netwerk;
 • zij volgens het Sociaal Cultureel Planbureau vanwege sociale uitsluiting tot een grote risicogroep behoren;
 • eenzaamheid het meest (volgens CBS) voorkomt bij de migranten ouderen;
 • migrantenouderen volgens diverse onderzoeken relatief meer ernstige fysieke en psychische beperkingen hebben vanwege hun lage sociaaleconomische status;
 • er een traditioneel verwachtingspatroon is waarin kinderen voor deze ouders zouden zorgen, terwijl dat voor de kinderen die in Nederland opgegroeid zijn, anders is,
 • de functie ‘allochtonen ouderenadviseur’ destijds bij SWOH verdwenen is;
 • de preventieve huisbezoeken bij ouderen in Hengelo gestopt zijn;
 • dat er geen belangen organisatie is die zich specifiek richt op de migranten ouders, die gevraagd / ongevraagd advies kan geven over alle migranten ouders,
 • er in Twente nog steeds geen woonzorgconcepten en verpleeghuizen zijn voor deze doelgroep die ingericht is specifiek naar hun wensen;
 • migrantenouderen vanwege taalachterstand en culturele verschillen niet altijd de passende hulp krijgen van zorginstellingen en verzorgingshuizen;
 • men niet altijd op de hoogte is van bestaande voorzieningen;
 • er geen laagdrempelige instanties zijn met cultuurspecifieke kennis die deze doelgroep wegwijs kan maken met allerlei hulpvragen;
 • migrantenouderen vanwege hun kwetsbaarheid en afhankelijkheid vaker de dupe worden van malafide PGB- en thuiszorgbestuurders;
 • actuele woonwensen van de migrantenouderen (cultuurspecifieke (woon)zorgvorm) bij Welbions niet bekend zijn.

Overwegende dat:

 • wij als gemeente verantwoordelijk zijn voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) die ten doel heeft om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij;
 • in artikel 5a van de Wet Publieke Gezondheid, waarin de verantwoordelijkheid van de gemeenten op het gebied van preventieve zorg voor ouderen vastgelegd is, het volgende staat:

‘Het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van ouderen en van gezondheidsbevorderende – en bedreigende factoren (ouderenmonitor). Het ramen van de behoeften aan zorg, de vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen als comorbiditeit. Het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding. Het formuleren van maatregelen ter beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen.’

 • wij volgens het collegeprogramma in Hengelo zorgcontinuïteit willen bieden aan ouderen;
 • onze inwoners op maat de zorg en ondersteuning moeten krijgen die zij nodig hebben;
 • het belangrijk is dat gemeenten aansluiten bij de lokale behoefte van ouderen.

Draagt het college op:

 • een gedegen onderzoek uit te voeren naar welzijn, zorgbehoeften en woonwensen van migrantenouderen;
 • onderzoeksresultaten samen met stakeholders goed te analyseren en nodige specifieke beleidsvoorstellen te delen met de raad,

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens BurgerBelangen Hengelo

 

Burhan Carlak

 

 

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners