Motie Vuurwerkvrije zones (18 december 2018)

Home 9 Nieuws 9 Motie Vuurwerkvrije zones (18 december 2018)

In de raad van 18 december heeft BurgerBelangen, en mede-ingediend door GroenLinks een motie ingebracht: onderzoeken of er behoefte is in Hengelo naar vrijwillige vuurwerkvrije zones. Helaas is de motie met 16 stemmen voor, 21 stemmen tegen, verworpen.

Motie: Vuurwerkvrije zones

De raad van Hengelo in vergadering bijeen op 18 december 2018,

Constaterende dat:

 • wij in Nederland een traditie hebben vuurwerk met Oud en Nieuw af te steken;
 • deze traditie jaarlijks wordt overschaduwd door schade en overlast, ook in de gemeente Hengelo;
 • Hengeloërs die vuurwerk afsteken elk jaar weer risico’s lopen op o.a. gehoorschade, oog- en handletsel;
 • veel eigenaren van huisdieren (o.a. honden en katten) extra maatregelen rondom Oud en Nieuw moeten nemen vanwege, vaak extreme, geluidsoverlast;
 • het milieu zwaar wordt belast als gevolg van fijnstof in de lucht en zware metalen in de bodem en water;
 • het meldpunt Vuurwerkoverlast tussen 20 december 2017 en 3 januari 2018 in Hengelo 292 klachten binnen heeft gekregen;
 • de schadepost in Hengelo door vuurwerk in 2016 € 25.000 bedroeg en in 2017 € 11.500,–;
 • verschillende gezaghebbende partijen hebben gepleit voor een vuurwerkverbod, te weten de politie, artsen en de Onderzoeksraad Voor Veiligheid;
 • steeds meer gemeenten in Nederland vuurwerkvrije zones instellen;
 • Hengelo nog geen (vrijwillige) vuurwerkvrije zones heeft.

 

Overwegende dat:

 • de traditie van het afsteken van vuurwerk voor veel Hengeloërs belangrijk is;
 • de overlast en schade door vuurwerk zoveel mogelijk beperkt zou moeten worden;
 • vuurwerkvrije zones bijdragen aan de bewustwording bij inwoners over de schadelijke effecten van vuurwerk;
 • in het coalitieprogramma een vuurwerkevenement in de binnenstad wordt genoemd om te bezien wat de maatschappelijke effecten daarvan zijn;
 • in de gemeenten Borne en Enschede dit jaar experimenten worden uitgevoerd met vuurwerkvrije zones;
 • deze experimenten na onderzoek en afstemming met inwoners tot stand zijn gekomen.

 

Draagt het college op:

 • een onderzoek uit te voeren naar draagvlak binnen de Hengelose samenleving tot het instellen van verplichte en vrijwillige vuurwerkvrije zones in combinatie met een centraal vuurwerkevenement;
 • bij voldoende draagvlak in co-creatie met inwoners te bepalen waar en onder welke voorwaarden verplichte en/of vrijwillige vuurwerkvrije zones in 2019 kunnen worden ingevoerd;
 • de uitkomsten van deze co-creatie vast te laten stellen door de gemeenteraad.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens BurgerBelangen Hengelo                 Namens GroenLinks

 

 

 

Han Daals                                                                  Jan Evers

 

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners