Raad stemt in met plan om Hengelo van het aardgas te krijgen in 2050 (19-04-2023)

Home 9 Nieuws 9 Raad stemt in met plan om Hengelo van het aardgas te krijgen in 2050 (19-04-2023)
19 april, 2023

BurgerBelangen Hengelo heeft ingestemd met het Warmteprogramma, een visie waarin staat hoe Hengelo van het aardgas af kan in 2050. Dit Warmteprogramma (eerder genoemd de Transitievisie Warmte) is op 19  april met een ruime meerderheid door de raad vastgesteld.
In het Klimaatakkoord staat dat we in Nederland vanaf 2050 geen aardgas meer gebruiken. We gaan over naar duurzame en aardgasvrije warmte: de transitie. In het Warmteprogramma staat in grote lijnen hoe de verschillende  buurten in Hengelo uiteindelijk van het aardgas af gaan. Van groot belang voor BurgerBelangen zijn de keuzevrijheid, haalbaarheid en betaalbaarheid voor de inwoners. We hebben een amendement (aanpassing)  van de ChristenUnie tijdens de raadsvergadering mede-ingediend, hierdoor wordt de keuzevrijheid nog eens extra genoemd bij de uitgangspunten in het programma.

Onderstaand de bijdrage van Han Daals tijdens de raadsvergadering:

Voorzitter,

Tijdens de politieke markt op 28 maart hebben we gezien hoe het warmteprogramma leeft onder onze inwoners. We hadden maar liefst 10 insprekers die veelal meerdere inwoners vertegenwoordigden. Het laat zien hoe sterk het onderwerp energietransitie leeft, maar ook dat veel inwoners kritisch zijn op de gevolgde wijze van participatie in de afgelopen jaren en de uitkomsten daarvan. Dit vinden wij als BurgerBelangen toch wel zeer zorgelijk. De projectorganisatie Nijverheid aardgasvrij is al ruim 4 jaar bezig met overleg, informatie en participatiebijeenkomsten. En toch zien we de warmtetransitie niet landen. Hebben we hier een afslag gemist? Of hebben we te eenzijdig op het warmtenet ingezet als alternatief voor aardgas?

Hoe het ook zij we zullen het participatie en communicatietraject toch anders en met meer ondersteuning moeten aanpakken zeker bij de Nijverheid waar de scepsis bij een deel van de inwoners groot is. We beginnen eigenlijk met de moeilijkste wijk. Wethouder Bruggink gaf in de politieke markt aan hierover na te willen denken. Wij zijn benieuwd of het college hier al scherpere beelden bij heeft.

Het onderstreept ook het belang van keuzevrijheid voor onze inwoners. Het amendement van de CU dienen wij dan ook mede in. We zullen onze inwoners moeten helpen met het maken van de voor hen beste keuze die haalbaar en betaalbaar is.

Als we vanavond dit warmteprogramma kunnen vaststellen dan betekent dit twee zaken, te weten:
1. Twence kan hiermee een subsidieaanvraag starten die noodzakelijk is voor de verdere ontwikkeling van een warmtenet.
2. Het betekent dat gewerkt kan gaan worden aan een wijkuitvoeringsplan voor de Nijverheid. En daar hebben wij nog wel een vraag over. Want het wijkuitvoeringsplan is nu nog een black box voor ons en is wel cruciaal voor het welslagen van een warmtetransitie. In het wijkuitvoeringsplan moeten veel vragen worden beantwoord die in de zienswijzen zijn gesteld.

Kan het college ons aangeven op welke wijze de raad bij dit wijkuitvoeringsplan betrokken gaat worden? Onze fractie ziet het wijkuitvoeringsprogramma van de Nijverheid als de lakmoesproef voor de verdere warmtetransitie.

Dan voorzitter, hebben we zeer recent een brief van het college ontvangen over het afhaken van Ennatuurlijk in het consortium van Twence en Cogas. In het persbericht van Twence, Cogas en Ennatuurlijk wordt gesteld dat Twence en Cogas zonder problemen door kunnen gaan met de ontwikkeling van een hoofdtransportnet ofwel backbone naar Hengelo. Wij volgen deze ontwikkelingen met argusogen. Lopen we hier niet het risico dat vroeg of laat toch een beroep op de gemeente Hengelo gedaan gaat worden als het gaat om financiering? Kan het college ons verzekeren dat dit niet het geval zal zijn?

Voorzitter in het behandelvoorstel wordt gevraagd of wij kunnen instemmen met de behandeling van de zienswijzen. Dat kunnen wij, al realiseren wij ons dat niet iedere indiener tevreden zal zijn.

Het warmteprogramma heeft in onze fractie de afgelopen weken tot veel discussie geleid. Niet iedereen binnen onze fractie is ervan overtuigd dat het warmteprogramma de weg is naar een haalbare en betaalbare energietransitie in Hengelo.

Tot zover voorzitter.

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners