Schriftelijke vragen over stopzetten bruikleenovereenkomst HGOV (11 april)

Home 9 Nieuws 9 Schriftelijke vragen over stopzetten bruikleenovereenkomst HGOV (11 april)

BurgerBelangen heeft op 11 april schriftelijke vragen gesteld over het stopzetten van de bruikleenovereenkomst HGOV.

Geacht college,

BurgerBelangen heeft in vervolg op de schriftelijke vragen van de PvdA en de antwoorden hierop door het college (zaaknummer 2333258) eveneens vragen over het stopzetten van de bruikleenovereenkomst van het jachthuisje aan de Hengelose Gehandicapten Ontspannings Vereniging De Samenloop (HGOV).

De Gemeente Hengelo beroept zich hierbij op het nakomen van gewijzigde beleidsdoelstellingen. Graag willen we antwoorden op de volgende vragen.

1. De HGOV heeft in 1982 het Jachthuisje in bruikleen van de Gemeente Hengelo gekregen voor activiteiten die tot op de dag van vandaag nog steeds noodzakelijk zijn; het tegengaan van eenzaamheid van Hengeloërs met een beperking. Integratie van deze groep met Hengeloërs zonder beperking heeft al bijna 40 jaar goed gewerkt. Daarover verschilt de gemeente niet van mening met de HGOV. Zoals in de reactie van het college aan de PvdA te lezen is, was normaliter een huurovereenkomst gesloten waarbij de HGOV een jaarlijkse huursom zou betalen. “Indien wij de afgelopen jaren een kostprijsdekkende huur (nu circa 5.000,- per jaar) in rekening hadden gebracht dan had dit de investering (grotendeels) gecompenseerd”. Wij hebben daarbij twee aanvullende vragen: • Bij aanvang van de bruikleenovereenkomst in 1982 was het Jachthuisje in een desolate staat, het stond al tijden leeg en de Gemeente wist geen andere bestemming. De € 5.000 is gebaseerd op het huidig vastgoed maar daar heeft de Gemeente niet aan bijgedragen. Wat beweegt de Gemeente Hengelo om na bijna 40 jaar en vele investeringen door de HGOV later, een jaarlijkse huursom te vragen van € 5.000? • Wat zouden de kosten van de Gemeente zijn geweest voor de instandhouding van het Jachthuisje in de afgelopen 38 jaar? Er wordt gesproken over een kostprijsdekkende huur maar voor zover ons bekend zijn de kosten voor groot en klein onderhoud voor de HGOV geweest evenals de kosten voor beheer, verzekering en WOZ belasting.

2. Op basis van de wet Markt en overheid is het businessplan “Vastgoed in Balans” tot stand gekomen. Voor de HGOV betekent dit het huren van het Jachthuisje (als eigendom van de Gemeente Hengelo) tegen marktwaarde. Doordat de Gemeente Hengelo ook de subsidie aan de HGOV met ingang van 2019 heeft gestopt betekent dit jaarlijks een financieel verschil van ruim €9.000, hetgeen de HGOV niet op zal kunnen brengen. Voor zover ons bekend heeft de HGOV een alternatief aangedragen die voldoet aan de Wet en financieel voor de Gemeente Hengelo dekkend is. Op basis van de wet Markt en Overheid kan de Gemeente een huurovereenkomst aangaan met de HGOV en dat compenseren door een subsidie te verlenen aan de HGOV ter hoogte van hetzelfde bedrag als de huurprijs. Kan de Gemeente Hengelo uitleggen waarom dit alternatief niet mogelijk is, waarom de Gemeente in deze uitzonderlijke situatie niet terug wil komen op het raadsbesluit de subsidie aan de HGOV stop te zetten?

3. Graag horen we wat de stand van zaken is en of er zicht is op een structurele oplossing voor de vereniging.

Voor de belangen van onze stad en haar bewoners